Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi åk 9 ht 2019

Skapad 2019-08-19 18:14 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för vårt samhälle och mycket av det som händer runt omkring oss har med ekonomi att göra. Det är som ett stort kretslopp där alla är med och påverkar; hushåll, banker, företag och staten.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för vårt samhälle och mycket av det som händer runt omkring oss har med ekonomi att göra. Det är som ett stort kretslopp där alla är med och påverkar; hushåll, banker, företag och staten.

Vi kommer även att jobba med nyhetsbevakning under hela temats gång.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska bli medveten om hur ekonomin fungerar för dig, din familj, nationellt och internationellt. Det kallas det ekonomiska kretsloppet och visar hur allting hänger ihop.

Centralt innehåll

Undervisningen i denna kurs kommer behandla nedanstående centrala innehåll

Bedömning

Kunskapskraven ser du här nedan samt i matrisen. 

Jag kommer titta på nedanstående förmågor under arbetets gång, både i muntliga resonemang mellan dig och mig, i smågrupper och i helklass. Du kommer också bli bedömd i en skriftlig bedömningsuppgift där du bl a kommer få beskriva det ekonomiska kretsloppet.

Dessa förmågor kommer jag att bedöma:

Begreppslig förmåga - Faktaförståelse, att du visar att du förstår innebörden av olika begrepp och kan relatera dessa till varandra och använda dessa i nya och olika sammanhang.

Analysförmågan - Hur du beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Att du kan förklara samband. Växla och se utifrån olika perspektiv.

Kommunikativa förmåga - Hur du samtalar om ämnet. Du diskuterar och resonerar i ämnet och visar att du kan uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Du ska också kunna motivera hur du tänker.

Procedurförmåga - Hur du kan samla och kritiskt granska information.

Konkretiserade mål

 

 • Förstå olika ekonomiska termer och begrepp.

 • Du har grundläggande kunskaper om samhällets ekonomi.

 • Förstå hur ekonomin fungerar i ett hushåll, ett företag och i samhället.

 • Du visar att du förstår sambanden mellan det ekonomiska kretsloppet och vår välfärd.

 • Kunna föra ett resonemang där ekonomin i samhället förklaras ur olika perspektiv.

 • Ha kännedom om hur länders ekonomi hänger ihop.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

v. 34-35 Genomgång av planeringen. Introduktion av ämnet och ekonomiska begrepp. Genomgång "Vad är ekonomi?" och "Privatekonomi" Film om samhällsekonomin. Introduktion av nyhetsbevakningen. 

v. 36 Genomgång "Det ekonomiska kretsloppet" Uppgift om det ekonomiska kretsloppet i grupp. Begreppsträning på olika sätt. 

v. 37 Genomgång "Förändringar i samhällsekonomin" Diskussioner och uppgifter i helklass, grupper och enskilt. Läxa om nyhetsbevakning. 

v. 38 Genomgång "Den globala ekonomin" Diskussioner och uppgifter i helklass, grupper och enskilt.

v. 39 Repetition och övningsuppgifter. 

v. 40 Bedömningsuppgifter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap Tema Ekonomi ht 2019

1.
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
5.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
6.
Källkritik
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: