Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-08-20 07:39 i Örtagårdens förskola Svedala
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

Innehåll

Nuläge

Barnen i åldrarna 1-2 år har visat intresse för Babblarna och därför har vi valt att använda dem som vårt tema under läsåret. Vi vill gå i genom varje babblare och prata om dem och deras egenskaper.  

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Vi målar hjärtan blåa och dekorerar dem med glitter och ögon. Tillverkar kompishjärtan av piprensare och pärlor och hänger upp dem i grenen. Vi målar tavlor med känslor till olika sorters musik.  

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. Vi räknar djur och sorterat djur efter färg, Vi läser böcker knutna till matematik.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, sjunger och dansar. Gör rörelsesånger. Vi läser Bobbos väska. Vi Dansar och rör oss till babblarsången.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. Vi läser diddiboken. Vi gör händer i trolldeg och målar dem som i diddis färger. Vi skapar de olika babblarna med hjälp av toalettrullar.

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord. Vi rimmar och ramsar mycket.  Vi leker Kims lek för att träna minnet.  

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.  Vi går ut på gården och tittar på naturen, vilka djur hittar vi och var försvinner djuren på vintern och hösten? 

Alla barnen 1-2 år deltar i de olika aktiviteterna. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: