👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labolina

Skapad 2019-08-20 08:56 i Lineheds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Tillsammans med barnen uppleva och lära om staden Halmstad.

Innehåll

Upplevelsestaden Halmstad - Vi upplever och lär i vår stad

"Vatten i Halmstad"

"På vilket sätt skapar barn, pedagoger och vårdnadshavare en relation till (Nya) lineheds förskola?" - Vi har besökt nya Lineheds förskolan med barnen flera gånger och vi samtalar med barnen att det är den nya förskolan som vi senare ska flytta till. Vi har också tagit bilder under byggnadstiden. Vi har satt upp byggnadsbilderna på väggen som vi samlat om att vi ska flytta dit, samt att barnen har hjälpt till med att packa ner, lägga ner sakerna i flyttlådorna. 

Utvecklingsområden

Utifrån vårt SKA-arbete ser vi att vi ska erbjuda och utveckla arbetet i vår gemensamma ateljé.  Vi ska göra barnen mer delaktiga i dokumentationer samt dela in barnen i mindre grupper.

Göra skattningen i oktober månad. skattning av målbilder för språk och kommunikation och målbilder för matematik-

Utifrån plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling- vad ska bevaras? vad behöver utvecklas?

Vi ser att några barn är intresserade av sång/musik och rörelse, bygg och konstruktion, plockar in och ut föremål samt vattenlekar inne/ute.

Syfte/Mål

Syfte svarar på frågorna:

Varför ska vi arbeta med detta tema/projekt/innehåll?

 Vi ser att barnen visar intresse för vatten och vi ser möjligheter att utforska det på olika sätt och platser. Vi ska erbjuda barnen upplevelser i olika  lärmiljöer i staden. Barnen ska få lämna spår på olika sätt i staden när vi utforskar olika platser.

Vi skapar relationer till vår nya förskola genom samtal, bilder och besök med barnen och vårdnadshavarna.

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? Vi vill att barnen ska få erfara att det finns olika vatten. Såsom från kranen, hemma, förskolan, fontän, damm, hav osv.

Barnens ska få många olika erfarenheter av vatten, till exempel vad kan vi göra med vatten? Vem bor i vattnet? Hur smakar, känns vatten, hur låter vatten? Var finns vatten i staden?

Vi vill att barnen ska få uppleva och utforska den nya förskolan längs hela flyttprocessen och efterhand påverka och förändra miljöer.

När vi arbetar med att utforska staden ska hållbar utveckling vara med oss hela tiden, samla skräp och lägga på rätt ställe, lämna hållbara/nedbrytningsbara spår från barnen.

Vi ska låna böcker som ger fakta och inspiration till vår undervisning. Bla om vatten och flytten osv.

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp och vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

Matematik, naturvetenskap, sinnena, hållbar utveckling, språk, de 100 språken mm

Riktlinjer i läroplanen

Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Helldén m.fl. (2010) tar upp begreppet Flow Learning - väcka en entusiasm, fokusera uppmärksamheten, direkt upplevelse, delad inspiration. Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson (2011) belyser Här - och Nu möten där förskollärare uppmärksammar och möter barnen i deras utforskande. Flow Learning och här - och - nu möten handlar bland anat om att se och mötas i ett lärandeobjekt.

 Planera och genomföra

Hur gör vi/ hur undervisar vi? Hur arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta: Vi skapar förutsättningar där barnen kan skapa tillit till sig själva och andra. Vi uppmuntrar barnen att delge sin kunskap och att lära av varandra. I vår undervisning utmanar vi dem att upptäcka och utforska nya saker.
 • Barns inflytande: Vi uppmuntrar barnen att våga prova själva och tillsammans med andra barn och oss pedagoger. Detta är ett sätt att stärka barnens självkänsla och ge barnen inflytande genom att de själva gör egna val.
 • Språkstödjande, dialoger: Vi använder TAKK och bildstöd i liten utsträckning. Vi tolkar och sätter ord på barnens handlingar.
 • Vårdnadshavares involvering: Genom samtal och dialog om tema/projekt och om den nya förskolan. 
 • Kreativitet och de hundra språken: Barnen ska få möjlighet att prova på nya material som t.ex lera, färg, klippa, klistra
 • Tillgängliga lärmiljöer: Vi erbjuder flyttbara material som ska uppmuntra och utmana barnen till utforskande på olika sätt. Det är viktigt att ha en tillåtande och föränderlig miljö med materialen tillgängliga. Vi är lyhörda inför hur barnen använder materialen och vi förändrar miljön utifrån barnens intresse och behov. Vi stöttar barnen i det sociala samspel. Vi upprepar våra olika aktiviteter för att göra det möjligt för alla barn att delta. Leken är betydelsefull och är en slags undervisning i vår verksamhet. Vi är medforskande pedagoger som är med i barnens lek där vi erbjuder olika material som barnen kan prova och utmanas av.
 • Att förstå och göra sig förstådd: Vi är närvarande pedagoger som tolkar och sätter ord på barnens kroppsspråk och uttryck. TAKK och bildstöd är hjälpmedel för både barn och pedagoger.
 • Att lära tillsammans och av varandra: Både barn och pedagoger är medforskare i olika lärsituationer/vardagssituationer. I samspelet med kamrater utvecklar barn olika typer av färdigheter och de tillägnar sig både intellektuella och sociala kunskaper. Samlärande kan exempelvis bidra till barns utveckling genom att det ger barn en möjlighet att pröva sina idéer och ta del av andra barns tankar och kunskaper. Samspelet med kamrater kan även stärka barns förmåga att memorera samt förmågan till att förstå vad som är rätt och fel.
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter: Vi pedagoger utmanar barnen både genom planerade och spontana inne/uteaktiviteter samt att vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet.
 • Variation i arbetsformer: Vi erbjuder olika aktiviteter i olika miljöer, initierade av både barn och pedagoger.
 • Olika gruppkonstellationer: Barnen delas in i varierande och mindre grupper för att varje barn ska ses, komma till tals, lyssnade på och känna gemenskap och trygghet. 
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm: Vi introducerar material och aktivitet för barnen där vi pedagoger visar på vad det är vi ska göra. Även att barnen kan visa varandra hur man gör med exempelvis pussel, spel osv. Vardagsrutiner/struktur  för att barnen ska få vetskap om vad som ska ske under deras vistelse i förskolan.
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser: Vi är närvarande pedagoger som uppmärksammar de frågor och hypoteser som barnen ställer i sitt görande.
 • Dialog och produktiva frågor: Vi skapar möjligheter till barnen där de får samtala och fundera utifrån "den" aktiviteten. Ställa produktiva frågor är för att stimulera barns nyfikenhet och tankar till att utmanas vidare.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?  Dokumentationerna ska vara kopplade till tema/projekt. Barns utveckling och lärande samt deras intressen.

Hur ska dokumentationen göras? Genom pedagogens observation, bild, tolka barnens kroppsspråk/gester/mimik osv 

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? Dokumentationerna görs i anslutning till aktiviteten.

Vem/vilka genomför dokumentationen? Barn och pedagog. Den pedagog som ansvarar för aktiviteten utför dokumentationen.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? Enskilt och i arbetslaget.

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18