Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surt eller basiskt

Skapad 2019-08-20 11:00 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi kommer att arbeta med området surt eller basiskt. Arbetet pågår mellan vecka 36-40.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska...

 • veta skillnaden mellan surt och basiskt
 • kunna ge exempel på några produkter i vår vardag som är sura/basiska
 • känna till hur man kan göra en stark syra/bas mindre sur/basisk
 • kunna genomföra en undersökning och dokumentera arbetet
 • kunna jämföra resultat och resonera om likheter och skillnader
 • kunna samtala och resonera om hållbar utveckling utifrån försurning. 

Centrala begrepp

 • surt
 • basiskt
 • neutralt
 • pH-värde
 • fräta
 • syra
 • bas
 • neutralisera
 • försurning
 • hållbar utveckling
 • hypotes
 • genomförande
 • material
 • resultat
 • slutsats
 • provrör

Arbetssätt

Vi ska:

 • läsa texter
 • arbeta med frågeställningar
 • genomföra undersökning, dokumentera och göra jämförelser

Bedömningsform

Du kommer att bedömas utifrån:

1. visade kunskaper/förmågor på lektioner.

2. laborationsgenomförande

3. labb-rapport

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Laborationsrapport "Surt, neutralt eller basiskt?"

---->
---->
---->
---->
Hypotes
Det finns ingen hypotes.
Hypotes finns. Den beskriver enkelt vad man tror skall hända i det aktuella försöket.
En tydlig hypotes för alla undersökningens alternativ som beskriver vad man tror ska hända.
Genomförande
Det finns ingen beskrivning av hur genomförandet gått till.
Enkel beskrivning av genomförande finns nedskrivet. Informationen är inte tillräcklig för att göra om samma försök.
Beskrivningen av genomförandet är kronologisk och går lätt att följa.
Beskrivningen av genomförandet är kronologisk, tydlig och går lätt att följa. Den innehåller detaljer som behövs för att göra om försöket. Mått anges.
Resultat
Observation
Det finns ingen beskrivning av resultat.
En iakttagelse från undersökningen finns beskriven.
Flera iakttagelser från undersökningen finns beskrivna.
Flera iakttagelser finns noggrant beskrivna.
Tabell/bild
Tabell/bild saknas.
Tabell till viss del ifylld/mycket enkel bild.
Tabell som till största del är ifylld/ enkel bild.
Tabell ifylld/tydlig bild.
Slutsats
Koppling till hypotes
Koppling till hypotes saknas
Koppling till hypotesen i stora drag.
Koppling till hypotesen. Anger vilka hypoteser som stämde/inte stämde.
Generalisering
Generalisering saknas.
Gör ett försök till generalisering, dvs. Kan man säga något generellt om de matvaror vi får i oss?
Generaliserar, dvs. Kan man säga något generellt om de matvaror vi får i oss?
Naturvetenskapliga begrepp
Inga begrepp används
I huvudsak används ett vardagligt språk. Endast enstaka begrepp används.
Ett vardagligt språk blandas med flera naturvetenskapliga begrepp.
Naturvetenskapliga begrepp används på ett korrekt sätt för att förtydliga rapporten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: