Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2019-08-20 12:14 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Under detta läsår kommer digitalisering att vara vårt stora utvecklingsområde.

Innehåll

Nuläge - Var är vi?

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle där den digitala utvecklingen fortsätter att gå framåt. Det behöver vi förbereda barnen för. Även framtidens studier/arbeten kommer antagligen till stor del att vara digitala.

Enligt FN:s barnkonvention som Sverige har skrivit under har alla barn samma rättigheter. Alla barn har alltså samma rättigheter när det gäller detta. Därmed är det viktigt att förskolan ser till så att alla barn får möjligheten att bekanta sig med digitala verktyg och utveckla adekvat digital kompetens inför framtiden. Utvecklingen går fort inom det här området och vad som är adekvat kompetens kommer förstår att förändras över tid.

2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, och läroplanen har reviderats utifrån den strategin och trädde i kraft den 1 juli 2019. 

Under föregående läsår arbetade vi en del med digitalisering, framför allt med de äldre barnen. Intresset var stort från barnens sida samtidigt som vi i personalen kände att vi ville utveckla detta område.

Mål och syfte - Vad vill vi uppnå och varför?

Vi vill vara med och utmana och forma framtiden, därför är det självklart för oss att använda informationstekniken som ett pedagogiskt verktyg. Vi vill väcka nyfikenhet och förståelse för digitalisering samt att få den levande i vardagen och verksamheten. Arbetet ska bidra till en ökad digital kompetens och en utveckling av IKT-användning och digitala verktyg. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Alla barn ska ges möjligheter att utveckla sin digitala kompetens på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande så att de är väl förberedda att leva och verka i samhället. Vi stävar efter att barnen skall få grundläggande kunskaper och kännedom om digitala verktyg så att de kan vara delaktig i sitt eget lärande. All användning av IKT ska utgå från ett pedagogiskt syfte. 

Vi har även som mål att avdelningarna ska få mer än en lärplatta samt att fler digitala verktyg behöver köpas in, så som högtalare, projektorer och webbägg.

Genomförande  - Hur gör vi? 

Temainriktat arbete där barnen ibland är i större grupper och ibland i mindre grupper. Förutom att arbeta separat med detta tema kommer vi att använda de digitala verktygen i de övriga temana vi har. Vi ska förstärka våra lärmiljöer genom projiceringar, ljud och ljus.

Vi kommer bland annat att använda oss av följande digitala verktyg: QR-koder, projektor, Ugglo, lärplatta, kamera, Blue-bot och Quiver.

Utöver det kommer vi att arbeta med analog programmering. 

Personalen kommer att läsa litteratur kring ämnet som vi diskuterar och reflekterar om på möten. 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar samt i gruppernas lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Ansvar  

All personal på Forsens förskola är med och tar ansvar i detta arbete. 

Reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera digitalisering på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

Under vecka 42 ska varje avdelning skriva en reflektion kring arbetet och i slutet av terminen ska en analys göras så att planeringsarbetet inför kommande termin. 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: