Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2

Skapad 2019-08-20 15:46 i Danmarks skola Uppsala
Planering i svenska för årskurs 2, utifrån arbete med bland annat Prima Svenska 2.
Grundskola 2 Svenska

Under årskurs 2 kommer vi att arbeta med ämnet svenska på många olika sätt.

Innehåll

Hur ska undervisningen genomföras?

Undervisningen i ämnet svenska kommer bestå av flera olika moment, däribland:

 • Arbete med läromedlet Prima Svenska 2 
 • Arbete med ABC-klubben, läsläxa
 • Högläsning och textsamtal
 • Enskild läsning
 • Olika skrivuppdrag
 • Lekar och spel 
 • Redovisningar av olika moment
 • Filmvisning

Vad ska jag lära mig?

 • Läsa enkla texter och böcker med flyt
 • Förstå det jag läser och kunna återberätta och svara på frågor
 • Hitta strategier att använda när jag fastnar i min läsning eller inte förstår
 • Skriva olika slags texter, exempelvis berättelser och faktatexter
 • Skriva med en tydlig handstil samt bli trygg i att skriva på dator
 • Markera meningar med stor bokstav och punkt samt göra tydliga mellanrum mellan orden
 • Lära mig att stava vanligt förekommande ord
 • Kunna lyssna och återberätta/sammanfatta
 • Kunna berätta om något jag varit med om eller vad jag tycker och tänker om något
 • Kunna ge och ta instruktioner

Hur kommer jag bedömas?

Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång, men även genom olika diagnoser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
svenska åk 2

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du kan fler ordbilder till exempel: inte, mig, dig, också Du använder fortfarande ljudningsteknik (fonologisk) men läsningen automatiseras allt mer med hjälp av helordsläsning Du har börjat upptäcka när du läser fel och kan rätta dig själv
Du upptäcker när du läser fel och kan rätta dig själv Du läser med bättre flyt
Du kan läsa texter med flyt och förståelse Du är huvudsakligen en helordsläsare
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Du kan läsa en hel bok med enkel text och förstå innehållet samt återberätta handlingen.
Du kan läsa en hel bok med mer text och färre bilder samt återberätta handlingen
Du läser för att lära och uppleva samt återberätta handlingen
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord Du blandar inte längre stora och små bokstäver Du vet att man ska använda stor bokstav och punkt och gör det ibland
Du använder ofta stor bokstav och punkt
Du använder för det mesta stor bokstav och punkt samt andra vanligt förekommande skiljetecken Du kan stava ord som du använder när du skriver
Söka information och återge dem i faktatexter
Du kan skriva enkla faktatexter.
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd till exempel berättelser, korta meddelanden, brev, sagor, för hand och på dator/Ipad
Du kan skriva längre texter med och utan bildstöd till exempel berättelser, meddelanden, brev, sagor, för hand och på dator
Du kan tillämpa enkla skrivregler
Tala, lyssna och samtala
Samtala om frågor och ämnen samt framföra egna åsikter
Du kan återberätta en enkel text i liten grupp
Du kan återberätta en text i halvklass
Du kan återberätta en text i helklass
Berätta om vardagliga händelser
Du kan på ett enkelt sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Du kan på ett tydligare sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Du kan på ett mer avancerat sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Ge och ta muntliga instruktioner
Du kan förstå en enkel instruktion i två led
Du kan förstå en instruktion i flera led
Du kan förstå och ge instruktioner i flera led
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: