👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen till svenskan år 6!

Skapad 2019-08-20 21:26 i von Bahrs skola Uppsala
Välkommen till år 6! Olika muntliga och skriftliga övningar.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Kära elev! Så här inledningsvis i år 6 arbetar vi med olika muntliga och skriftliga övningar. Du övar och utvecklar dina förmågor (läsa, skriva, tala, samtala och lyssna) samtidigt som du lär känna dina nya klasskompisar lite mer. Vi gör klassens egen sommarsallad (i diktform), skriver egna sommarögonblick som vi läser upp för varandra och arbetar med lässtrategier via ett urval av texter (bland annat en text om Zlatan Ibrahimovic).

Innehåll

Vad ska du lära dig? 

* Du lär dig att tala om text och skriva kortare texter där budskapet tydligt går fram.

* Du lär ord och begrepp för att utveckla och förbättra ditt skrivande.

* Du lär dig att gestalta för att levandegöra en text.

* Du lär dig olika lässtrategier för läsning av texter.

 

Varför ska du lära dig det här?

 • Du  övar och utvecklar förmågan att formulera egna åsikter och tankar, både muntligt och skriftligt.
 • Du övar och utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter både enskilt och tillsammans med andra.
 • Du övar och utvecklar förmågan att uttrycka dig detaljerat och precist.
 • Du övar och utvecklar förmågan att läsa genom de texter du möter.

 

Hur ska vi göra?

*  Vi lär om och från varandra genom att samtala om idéer.

* Vi läser upp och talar om det skrivna i grupp.

* Vi skriver och bearbetar egna kortare texter där fokus är på ett tydligt budskap.

*  Vi har genomgångar om gestaltning, textrespons och hur en text kan bearbetas utifrån respons.

* Vi genomför läsdiagnoser där du får återkoppling i helklass.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

*  Du samtalar i helklass och i grupper i klassrummet.

* Du både skriftligt och muntligt presenterar det du tänker och skriver.

* Du svarar på läsfrågor i diagnoserna.

 

Det här ska du kunna:

* Några exempel på begrepp: textrespons, novell, gestaltning, ordval, utkast, röd tråd, inledning, avslutning, respons, lässtrategier

* Ge och ta emot respons på text.

* Skriva och beskriva så att läsaren kan hänga med.

*  Använda skiljetecken i ditt skrivande.

*  Använda olika lässtrategier för att förstå en läst text.

 

Arbetsmaterial:

* Louises exempel vid genomgångar.

* Planeringen för klassens sommarsallad och sommarögonblick (via OneDrive)

* Det egna skrivandet.

* Texter till läsdiagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska år 6 Kunskapskrav

E
C
A
Läsa, strategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa, förståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa, tolka och resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva, genrer
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skriva, skrivprocessen
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.