Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 - Svenska - Skriva

Skapad 2019-08-21 10:04 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska lära oss om olika texttyper och skriver argumenterande, berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och återberättande texter.

Innehåll

LGR 11, del 1 

Skolans värdegrund och uppdrag 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

 

LGR 11, del 2 

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

 

LGR 11, del 3 

Kursplanens syfte 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 

Kursplanens centrala innehåll I årskurs 4–6 

Läsa och skriva 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. Berättande texter och sakprosatexter 

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

 

Språkbruk 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

 

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska du: 

• förstå vad syftet med olika texttyper är – instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter. 

• lära dig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer

• lära dig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem

• skriva gemensamma texter med hjälp av andra elever och din lärare

• på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp

 

Hur undervisningen kommer att gå till 

• Vi arbetar med en texttyp i taget. 

• Du ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen för att utveckla din kunskap om texttypen. 

• Steg 1: Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och vi lär oss känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur. 

• Steg 2: Du får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ord, språkliga knep osv.). 

• Steg 3: Klassen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och vi övar då på det vi lärt oss på Steg 1 och Steg 2. 

• Steg 4: Du planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med din lärare.  

 

Dessa förmågor kommer din lärare att bedöma:

Förmågan att … 

• förstå syftet med den aktuella texttypen 

• kunna skriva en text med ett tydligt innehåll, anpassat till syftet 

• kunna använda strukturen för den aktuella texttypen 

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen 

 

Hur du skall få visa sina förmågor 

Du deltar aktivt i undervisningen

Du visar dina förmågor i en individuellt skriven text, som du tillsammans med din lärare sedan bedömer med hjälp av en checklista. 

Din lärare noterar din skrivutveckling i bedömningsmatriser för de olika texttyperna.

 

Uppgifter

 • Den magiska dörren - kapitel 4

 • Den magiska dörren - kapitel 3

 • Den magiska dörren - kapitel 3

 • Den magiska dörren - Kapitel 2

 • Den magiska dörren - Kapitel 2

 • Den magiska dörren - Kapitel 1

 • Den magiska dörren - kapitel 1

 • Återgivande text - Medeltiden

 • Återgivande text - Medeltiden

 • Återberättande text

 • Faktatext - älg

 • Faktatext - älg

 • Faktatext: Rubriksättning

 • Faktatext: Rubriksättning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: