👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 19/20

Skapad 2019-08-21 19:08 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Tänk att kunna läsa det som någon har skrivit! Tänk att kunna skriva så att någon annan förstår vad jag vill säga!

Innehåll

 Till dig som elev:

Detta ska du lära dig!

Läsa:

 • att få ett bättre flyt i läsningen
 • att läsa och förstå olika slags texter
 • att använda olika strategier när du fastnar i din läsning eller inte förstår
 • att använda strategier för att minnas
 • att koppla det du läser till egna erfarenheter
 • att sammanfatta vad du läst
 • att läsa om och lära dig om några kända författare
 • att hitta och läsa webbsidor som ett uppdrag från mig som lärare

 

Skriva:

 • att skriva tydlig handstil
 • att skriva olika slags texter med hjälp av olika strategier (berättelser, faktatexter och instruktioner)
 • att skriva texter där ord och bild samspelar
 • att bearbeta din text (stor bokstav, punkt, person, miljö, tydlig handling)
 • att arbeta med stödord, tankekartor och rubriker
 • att sammanfatta en text
 • att skriva på datorn

 

Samtala och berätta:

 • att berätta vad du tänker och tycker
 • att lyssna och återberätta
 • att ställa frågor
 • att samtala om egna och andras texter
 • att redovisa
 • att ge och få instruktioner
 • att sammanfatta något

 

Undervisning

Du kommer bland annat att få:

 • läsa skönlitterära böcker och redovisa dem på olika sätt
 • textsamtal om böcker vi högläser
 • läsa och skriva olika faktatexter
 • skriva berättelser
 • använda din Cromebook i ditt arbete
 • arbeta enskilt och tillsammans med kompisar
 • läsa om författare

 

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd i läsa och skriva. Se matriser under bedömning.

Matriser

Sv SvA
Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3.

Avstämning A
LÄSA - Bokstäver och berättande text. Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - Berättande text Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk läsning.
Avstämning C
LÄSA - Berättande text och beskrivande text Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelsen av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigerar sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv SvA
Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3.

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - Berättande text och beskrivande text Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanliga förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.