Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i Bokstavslandet åk 2

Skapad 2019-08-21 20:37 i Vretaskolan Östhammar
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi får följa de populära tv-figurerna från Livet i Bokstavslandet både via filmerna, läseboken, arbetsboken och skrivuppgifterna. Vi lär oss om olika texttyper och eget skrivande på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta olika modelltexter, berättande- beskrivande och instruerande texter.
 • När vi läser kommer vi att använda läsförståelsestrategier, föra resonemang, ställa frågor och relatera till egna erfarenheter.
 • Vi kommer utifrån modelltexterna titta på texternas uppbyggnad, särdrag och specifika ämnesord. Vi kommer att planera och skriva egna texter.
 • Eleverna kommer få ha stödmallar för varje typ av text när de skriver. När de har gjort ett första utkast ska texten bearbetas och förtydligas. Vi kommer träna på att ge enkel respons både gemensamt, med skrivkompis och på egen hand. Respons ges på både form och innehåll i texterna.
 • Vi följer tv-serien Livet i Bokstavslandet.
 • Vi kommer att ha både läs- och skrivläxa, i syfte att automatisera avkodning och läsflyt och att lära sig stava vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

Det här kommer bedömas:

 • Vi kommer att bedöma elevernas delaktighet och aktivitet när vi arbetar med modelltexterna. Under skrivprocessen kommer vi att spara utkasten och den färdiga produkten för att tillsammans med eleven utvärdera hur skrivarbetet gått.
 • Hur du berättar och resonerar kring innehållet i texter och kopplar det lästa till egna erfarenheter och åsikter.
 • Om du har visst flyt vid läsning av texterna i Livet i bokstavslandet och använder dig av någon läsförståelsestrategi på 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: