Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens

Skapad 2019-08-22 13:15 i Konvaljens förskola Säter
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Digital kompetens är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Barn idag tillhör den digitala generationen och den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Det digitala tåget har redan gått och vi är alla med på tåget, dock går det väldigt fort. Därför vill vi börja ge barnen på Svalan inblick och förståelse med enkla hjälpmedel för att skapa ett hållbart förhållningssätt till det digitala samhället.

Innehåll

BAKGRUND

Dagens generation barn växer upp i ett digitalt samhälle med dess vinster och risker. Barnen behöver därmed utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digitaliseringen för att förstå dess fördelar och nackdelar, samt hur den påverkar människan. Den digitala kompetensen innefattar:
- Kommunicera med digitala verktyg
- Söka information
- Samarbete inom digitala ramar som att producera och interagera
- Problemlösning

MÅL

Syftet är att barnen på Svalan ska få de första verktygen och hjälpmedlen till att utveckla ett gott förhållningssätt och kritiskt tänkande till digitaliseringen.

METOD - GENOMFÖRANDE
 Våra digitala verktyg ska användas mer i vardagen, i ett samspel mellan nyfikna barn och medforskande och närvarande pedagoger och genom pedagogstyrda aktiviteter med digital teknik.

Barnen ska få bli introducerade i och bekanta sig med olika digitala verktyg bla. lärplatta och Bee boot

Barnen ska få bekanta sig med begreppet "programmering" genom digitala och analoga aktiviteter.

Barnen ska få utveckla sina förmågor i programmering bla. genom samarbete med kamrater och pedagoge

DOKUMENTATION

Dokumentation sker genom filminspelning, foto, anteckningar, samtal och observationer. Dokumentationen samlas på UNIKUM.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering sker tillsammans med barnen i olika aktiviteter, på samlingar och spontana samtal för att utveckla lärandet och ta nästa steg. Detta utvärderas sedan i arbetslaget på planeringstid, reflektionstid, teammöten och APK. Utvärderingen sker i UNIKUM.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: