Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska. Läsa och förstå olika typer av texter

Skapad 2019-08-22 13:52 i Vallåsskolan Halmstad
Träning och bedömning av läsförståelse i åk 9
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
För att kunna förstå det som står i en dagstidning behöver du ett ordförråd på ca 50 000 ord. Likaså när du läser en skönlitterär text så behöver du ha ett rikt ordförråd för att förstå det som står på, mellan och bortom raderna. Med andra ord så behöver du läsa en hel del. Under det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med att utveckla olika läsförmågor för att förbättra din läsförståelse helt enkelt.

Innehåll

     Syfte: förmågor i fokus

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 
 • Centralt innehåll

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
 • skönlitteratur för ungdomar från olika tider från Sverige som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. parallellhandlingar,  tillbakablickar, miljö-personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • skillnader i språkanvändning beroende på vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning. 

     Arbetsgång/undervisning

 • genomgång av lässtrategier och läsförmågor i uppstart
 • instruktioner och tips före, under och efter läsning
 • läsa olika typer av texter på egen hand/alternativt lyssna på texterna via inläsningstjänst (Pejlo)
 • analysera det du läser:I samband med läsningen/efter läsning ska du reflektera kring textens innehåll, dels sådant som du kan hitta i texten och även frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser och bortom raderna. 
 • diskutera och värdera de svar du kommer fram till med en kamrat samt jämföra med "facit"
 • ta del av genomgångar/svar kring delar av de texter du arbetar med.

    Tidsplanering

 • v. 45-49 (Uppstart fredag v 43) 

     Bedömning

 • ett gammalt NP delprov B (v 49)

     Utvärdering

 • enskild utvärdering av arbetsområdet i Google forms

     Läromedel:

 • Pejlo träning åk 9

 • Inläsningstjänst

 • Studi filmer +Quiz: Skriva och läsa: lässtrategier

 

 

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: