Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan Förskolan Bengtsfors 2019/2020

Skapad 2019-08-22 14:37 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Verksamhetsplan för avdelningarna Kråkan och Ugglan 2019/2020.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. 

Syfte

Dagens barn lever i ett allt tuffare och mer egocentriskt samhälle, därför vill vi trycka på det sociala samspelet och tryggheten i gruppen. 

Mål

Skriv in de mål ni valt att prioritera:

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Målet når vi genom att

Beskriv hur ni skall arbeta för att nå målet:

 • låta barnen kunna lösa sina egna konflikter i första hand där vi finns med som stöd ifall det skulle behövas
 • genom samlingar där alla har chans att komma till tals
 • att vi är tydliga med vad vi har för regler så alla har samma regler
 • att ge leken mycket tid
 • låta barnen ha gemensam utevistelse varje dag
 • vi pedagoger är goda förebilder
 • bemöta alla med respekt
 • uppmuntra till att hjälpas åt och dela med sig
 • fokusera på det som är bra
 • träna på och ta hänsyn och vänta på sin tur

"Gyllene regeln" genomsyrar verksamheten på förskolan. Genom vårt bemötande av- och förhållningssätt till barnen och varandra stödjer vi utvecklingen av barnens sociala och empatiska förmåga och förståelsen av alla människors lika värde.

 

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 

Syfte

Vi vill återigen trycka på att det sociala samspelet är fokus i vår verksamhet.


Mål

Skriv in de mål ni valt att prioritera:

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för de lokala kulturlivet,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematik om detta,

Målet når vi genom att

Beskriv hur ni skall arbeta för att nå målet:

Mål 1

 • ge leken stort utrymme efter de förutsättningar vi har.
 • erbjuda och sträva efter en trygg och positiv miljö.
 • sträva efter att ge lektid enskilt och/eller i grupp där pedagog deltar för att utveckla leken och föra den vidare
 • erbjuda materiel och sysselsättningar som ger träning, befäster kunskap och ger nya utmaningar.

# Det viktigaste för barns utveckling av förmågan att leka och lära, är tillgången till att samspela med andra barn.

Mål 2

 • sjunga traditionella barnvisor, läsa och/eller berätta traditionella sagor och leka traditionella lekar.
 • blanda nya och gamla kulturföreteelser.
 • delta i de kulturella aktiviteter som erbjuds
 • ge varje barn möjlighet att dela med sej av sitt språk och sin kultur.
 • att uppmärksamma våra högtider och hålla liv i traditioner.

Mål 3

 • sträva efter att låta barnen känna glädjen och nyttan av att använda språket som kommunikation.
 • ta hjälp av den dagliga tamburkontakten med föräldrar, för att få underlag och/att " hjälp på traven” i vardagsdialogen.
 • använda mycket sånger, ramsor, språklekar och annat språkstimulerande material t.ex. Babblarna.
 • öka användandet av stödtecken/bilder.
 • försöka att vid varje närvarotillfälle ge varje barn en lässtund anpassad till barnets utvecklingsnivå och intresse.
 • lyssna aktivt och ge barnen tid att uttrycka sina tankar.

# Litteratur i alla former är en självklar del av verksamheten.#Alltid på barnens nivå med fokus på upplevelser.  

 

Mål 4

 • vi spelar sällskapsspel/brädspel.
 • vi tar tillvara på matematiska begrepp i böcker.
 • vi tar tillvara på möjligheter i samlingen.
 • vi erbjuder regellekar/rollekar.
 • vi erbjuder barnen arbete med olika material.
 • vi utnyttjar utmaningar i utemiljön.
 • vi utnyttjar möjligheterna vid matsituationen.

Det nya för i år är att vi har delat upp barnen i olika grupper på båda avdelningarna. Strävan mot att nå ut till alla barn tror vi kommer bli bättre under dagarna.

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?


BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

Syfte

Vi vill återigen trycka på att det sociala samspelet är fokus i vår verksamhet

Mål

Skriv in de mål ni valt att prioritera:

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Målet når vi genom att

Beskriv hur ni skall arbeta för att nå målet:

 • att utgå från vad varje barn har med sig i kappsäcken; ex. bakgrund och familjesituation.
 • att lyssna och vara närvarande.
 • att ta vara på barnens idéer och intressen och därmed låta dem vara delaktiga i   verksamhetens utformning.
 • stötta barnens kommunikativa förmåga (språk, tecken, kroppsspråk mm) och vilja.

 • att ha gemensam samling, på avdelningen, varje dag.
 • att skapa mindre grupper varje dag, för att ge varje barn möjlighet att komma till tals.
 • att utmana barnen att utveckla sina tankar t.ex. "Hur tänker du nu?"
 • att undvika att belöna/ge uppmärksamhet när de avbryter, faller in i samtal – istället använda "vänta handen".
 • att uttryckt åsikt ska ge resultat/uppskattning t.ex. - "Då gör vi som du tänkt!" "Bra tänkt-så kan det också vara!"

 • att barnen ska uppleva att de blir tagna på allvar och kan göra skillnad.
 • att ta tillvara möjligheten till enkla val i vardagen.
 • att ge nya tankar, bilder och en vidgad värld genom att läsa mycket och prata böcker.

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?


FÖRSKOLA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Syfte

Vi vill betona det sociala samspelet och förtroendet mellan förskolan och hemmet vilket är en förutsättning för barnets trygghet och trivsel.
Mål

Skriv in de mål ni valt att prioritera:

Samarbetet med hemmet ska vara nära och förtroendefullt.

Målet når vi genom att

Beskriv hur ni skall arbeta för att nå målet:

 • sträva efter att få en bra inskolning där barn och föräldrar ska känna sig trygga.
 • under inskolningens gång informera föräldrar om förskolans verksamhet, och samtidigt ge möjlighet att delge oss information om sitt barn.
 • erbjuda föräldrarna enskilt samtal runt sitt barns utveckling minst en gång per läsår.
 • vi lägger stor vikt vid den dagliga tamburkontakten.
 • vi strävar efter att på olika sätt presentera dagens händelser, Unikum, foton, barnens alster o.s.v.
 • avdelningens planering syns tydligt i tamburen.
 • verksamhetsplanen är tillgänglig på Unikum.
 • vi har gemensamma fester, t.ex. sommarfest.

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det skall även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

Syfte 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Mål

Skriv in de mål ni valt att prioritera:

Vi samverkar med förskoleklass, skola och fritidshem för att barnen ska få ett bra avslut och övergång till förskoleklass.

Målet når vi genom att

Beskriv hur ni skall arbeta för att nå målet:

Vi följer kommunens arbetsplan och riktlinjer för samverkan.

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

 

KOMMUNALA MÅL 2019-2022

Andelen nöjda föräldrar i förskolan skall öka. Mätning sker genom årlig föräldraenkät.

 

SAMMANFATTNING AV BARNENS UTVECKLING OCH LÄRANDE

Välj utifrån era observationer och dokumentation något som beskriver barnens lärande och utveckling.

 

 

SAMMANFATTNING AV LÄSÅRET

Beskriv med egna ord hur ni har upplevt läsåret och ert gemensamma arbete:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: