👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt, Kråke Larsson

Skapad 2019-08-22 14:48 i Lindbergs förskola Varberg
Förskola
Temaområde: Kråke böckerna. Vi fokuserar på innehållet i böckerna tillsammans med barnen.

Innehåll

Bakgrund:

Hösten 2019 startade vi upp ett nytt projekt – Kråke Larsson. Vi vill fokusera på en gemensam bok för hela avdelningen. Vi vill arbeta med boken i storgrupp och i mindre grupper för att få mer sammanhållning i barngruppen och för att barnen lättare skall komma till tals.

Vi arbetar i åldersindelade grupper:
Lejongruppen, födda 2015
Hajgruppen, födda 2016
Lammgruppen, födda 2017 och 2018
Myrgruppen, födda 2019.

VAD ska vi göra?

Vi kommer att arbeta mycket i storgrupp. Vi har valt att utgå från böckerna om Kråke Larssons karaktär, han får uppleva och vara med om olika saker som vi känner kan vara lärorika och intressanta att fokusera på. Vi kommer att börja med boken som heter "Kråkes familjer". På första sidan i varje Kråke bok kan vi läsa om Kråkes familj och var han bor. Detta ville vi ta fasta på och barnen fick berätta om sin familj och även ta ett fotografi på sitt hus som vi satte upp på väggen i Blå rummet. Så startade vi detta projekt. 

Vi använder oss av en brevlåda inne på avdelningen för att "kommunicera" med Kråke, där vi skickar och får brev. Kråke skriver brev till oss och bjuder in oss på många spännande aktiviteter och händelser. Här fick vi börja med att samtala med barnen om: för att kunna skicka ett brev så behöver vi veta en adress.... Vilken adress har vi till förskolan och vilken adress bor jag på?

 

Syfte/Mål:

Syfte: Öka barnens intresse för böcker

Mål: Att barnen tar till sig nya erfarenheter och kunskaper genom böckerna.

 Dokumentation:

Ute i hallen kommer vi att synliggöra det som barnen får ta del av. Vi vill att dokumentationen ska vara tillgänglig för barnen så att de lätt ska kunna reflektera om vad de varit med om och därmed följa projektets gång. Det ska vara synligt för att barnen ska kunna samtala, ställa frågor och återuppleva det som hänt. Vi kommer även att lägga ut bilder i barnens lärloggar på Unikum.

 

Från början satte vi in en del dokumentation i barnens pärmar. Här har vi gjort en förändring och lägger ut bilder och text i lärloggarna på Unikum och en viss del sätts upp på dokumentationsväggen.

 

Utvärdering och uppföljning:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18