Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av egen bok 8 C.

Skapad 2019-08-22 15:15 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Läsning. Att skriva om det lästa stöttar läsförståelsen, tränar läsförmågor och tränar dig att se textkopplingar.

Innehåll

Planering

·         Detta läsår kommer ni att läsa minst fyra böcker, vara en som är bestämd för hela klassen. Nu på höstterminen ska alla i åk 8 läsa Stjärnlösa nätter” av Arkan Asaad. Han kommer att göra ett författarbesök här på Strandängsskolan den 14/10. Du använder sedan denna mall även till de andra böckerna.

·         Läsningen gör du hemma och i skolan och du skriver om det du läst. Du ska läsa minst 25 sidor, helst 40 sidor varje vecka! Det är viktigt att du gör detta för att kunna vara delaktig i samtalen och arbetsuppgifterna vi har i skolan.

Frågeställningarna nedan kommer från kunskapskraven i svenska. Om du tittar i matrisen kommer du att känna igen dem.

Frågeställningar och följdfrågor:

Hur använder man lässtrategier och vilka finns det?

Hur skriver man en sammanfattning?

Vad betyder ”budskap” i en text och hur läser man ”mellan raderna”?

Hur ”drar man slutsatser” om hur en text har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som den har tillkommit i?

Vad är skillnaden mellan citat och referat?

Hur samtalar man, ställer frågor och för fram egna åsikter om en text?

Hur använder man underbyggda argument för sina åsikter om en text?

Vad betyder språkliga drag?

Vad betyder uppbyggnad och berättarperspektiv?

Vad betyder parallellhandling?

Du ska skriva en läslogg under tiden du läser:

·         Det är bra att ha en läslogg så att du bättre kommer ihåg det du läser. I den ska du efter varje läspass samla de tankar, minnen och funderingar som läsningen har väckt. När du sedan ska ha boksamtal, skriva en bokrecension eller göra en analys av en bok har du läsloggen som stöd.

·         Läsloggen ska innehålla dina tankar, inte en återberättelse av boken. Läs igenom alla dina läsloggar när du har läst ut boken och tänk efter om du har fått svar på dina funderingar eller om dina åsikter har ändrats under tiden du har läst.

Du kan skriva plus, minus och frågetecken.

Du kan också flödesskriva helt fritt. Om du flödesskriver kan du ta hjälp av följande frågor: – Vilka frågor dök upp? – Vilka minnen eller associationer fick du? – Vad verkade viktigast i texten? Varför? – Vad verkade av minst betydelse? Varför? – Vad fick du för förväntningar efter inledningen? – Var det något du inte förstod? Hur påverkade det din förståelse av hela texten? – Har boken fått dig att tänka annorlunda på något sätt?

Du kan också skriva det som kallas text och tanke:

Börja med att göra två spalter. Överst i den vänstra spalten skriver du Text. Överst i den högra skriver du Tanke. Sedan väljer du en mening eller ett stycke ur tecken. Välj något du inte har förstått, något du inte håller med om, något som upprör dig, något som väcker tankar och minnen o.s.v. Skriv av citatet och sidhänvisning i den vänstra spalten. Välj gärna flera olika citat att skriva om. I den högra spalten skriver du sedan dina tankar och funderingar kring ditt citat. Ett bra sätt att börja är att skriva varför du valt just det här citatet. Du kan också använda de förslag som finns i stycket här ovanför.

Om du har begreppen handling, budskap, motiv och symbol i tankarna när du läser får du en djupare förståelse av texten. Men det är inte så att man alltid kan hitta alla delar. Dessutom är det en tolkningsfråga och var och en av oss tolkar en text med sin erfarenhet och läsvana som utgångspunkt.

Som exempel kan vi utgå från barnvisan Mors lille Olle:

Handlingen är det som står på raderna. Det handlar alltså om en liten pojke som är ensam ute i skogen och plockar bär. Han träffar en björn …

När det gäller budskap brukar man säga om… så… Här blir det om du går ensam i skogen så kan faror drabba dig.

 

Motiv är sådant som ofta förekommer i berättelser, t.ex. olycklig kärlek, ensamhet, framgång. I Mors lille Olle kan motivet vara ensamhet eller moderskärlek.

Vad är då symboler? De finns på två olika sätt i texten, bokstavligt och bildligt. Björnen finns med som björn men också som en symbol för faran. Vanliga symboler är duva – fred, ros eller hjärta – kärlek, vitt – oskuld, svart – synd och död.

Genomförande:

Du skriver läsloggen i ett dokument du delar med mig på Classroom. Då kan jag följa ditt läsande och dina tankar och ge dig respons under tiden du läser. Om du tycker det är lättare att skriva för hand går det också bra, då lämnar du in det du skrivit en gång i veckan.

Vi kommer också att samtala om boken med jämna mellan rum på svensklektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 Sv Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Sv  7-9 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 Sv  7-9 Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 Sv  7-9 Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

Matris

Läsa med flyt

E-nivå: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

C-nivå: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

A-nivå: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Läsförståelse

E-nivå: Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

C-nivå: Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

A-nivå: Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Tolka och resonera om budskap

E-nivå: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

C-nivå: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

A-nivå: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

 

Uppgifter

  • Handledning läslogg.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: