Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande Elefanten HT19-VT20

Skapad 2019-08-22 15:53 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera, Lpfö 18. Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och utbildningen är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra, Lpfö 18. Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen, Lpfö 18. Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

 

 1. Välj läroplansmål:

Mål 1: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga," (Lpfö18).

Mål 2: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur  [...]." (Lpfö 18)

Mål 3: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, "(Lpfö 18).

   2. Planerade insatser   

Mål 1: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga," (Lpfö18).

 •  Vi inreder och anpassar miljön så att barnen kan göra självständiga aktivitetsval under dagen. Var sak har sin plats. Färg, lera, papper osv, ska läggas så att barnen ser och kan ta saker själva.
 •  Vi ska arbeta med att uppmuntra och stötta barnen i processen " på / avklädning" efter barnens egen förmåga.
 • Vi ska arbeta med och uppmuntra barnen till att duka av sin tallrik, bestick och glas.

 

Mål 2: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur  [...]." (Lpfö 18)

 

 • Vi kommer arbeta med projekt om Världens djur. Vem är jag? Var i världen kan jag bo? Hur lever jag? 
 • Vi kommer att inreda och anpassa miljön efter projektets gång och under tiden som vi introducerar och presenterar djuren för barnen. 
 • Vi kommer att vara närvarande pedagoger som kan uppmuntra och stötta barnen i deras lek, utveckling och lärande om djur...Mål 3: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, "(Lpfö 18).
 • Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk och i samband med ovanstående punkter även ta in skriftspråket i vårt projekt och vardag på förskolan. 
 • Vi kommer att arbeta med ordkort, rim och ramsor m.m. 

 

   3. Förväntade effekter

Mål 1: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga," (Lpfö18).

 •   Vi vill att barnen ska bli mer självständiga och kunna göra egna val utifrån sina egna intressen. 
 •   Vi vill att övervägande av barnen ska kunna klara av/påklädning själva, både vid situationer i kapprum men även vid blöjbyte.
 •   Duka av sin tallrik, bestick och glas efter förmåga.

Mål 2: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur  [...]." (Lpfö 18)

 • Övervägande av barnen i barngruppen ska kunna benämna olika djur.
 • Övervägande av barnen i barngruppen ska ha kunskap om och förståelse för att det finns olika djurarter i världen

  Mål 3: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, "(Lpfö 18).

 • Övervägande av barnen i barngruppen visar på sitt sätt att man kan koppla ord till exempelvis ett djur. Att vi ser ett ökat intresse för bokstäver och skrift. 

         

 

    4. Metodval

 •   Dokumentera och observera kontinuerligt med hjälp av olika digitala verktyg.
 • Använda olika digitala verktyg så som exempelvis en projektor för att förtydliga och förstärka intrycken i undervisningen under vårt projekt. 
 • Reflektera och skriva in tankar i analysen under tidens gång.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: