Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Grej Of The Day" (GOTD)

Skapad 2019-08-22 16:04 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Med ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning genom mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller "GOTD".
Grundskola 5 Svenska SO (år 1-3)

"Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt"". (citat Micke Hermansson, grundare av GOTD)

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

Konkretisering av mål

Mikrolektionerna varierar stort när det gäller ämne. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer, vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan. Lektionerna i sig bedöms inte, men dessa bidrar i sig till att eleven i flera av skolans ämnen, utvecklar sina förmågor, till exempel att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och sin begreppsliga förmåga.

Arbetssätt

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD.

Lärarna berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna antecknar i sin skrivbok enligt en mall med stödord och liten bild (ledtråd, rubrik, nummer, basfakta; när, var, varför) Arbetet dokumenteras även på vår GOTD-vägg i klassrummet bestående av en stor karta med nålar och en röd tråd till bilder på alla GOTD.
Eleverna har den stående läxan att varje gång berätta om "grejen" hemma för repetition och för att befästa sina kunskaper.

Med jämna mellanrum får också eleverna skapa egna GOTD, och hålla inför klassen. 

Bedömning

Mikrolektionerna i sig bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne. Nedan finns en matris som visar hur eleverna arbetar med förmågan att ge respons på texter samt att förmågan att ombearbeta texter efter respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SO
GOTD Kamratrespons

-->
--> E
--> C
--> A
Begriplighet
Skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Kan ibland inte göra sig förstådd.
En kort och enkel text utifrån givna instruktioner. En enkel text med sammanhang med vardagliga ord och fraser. Kan ibland inte göra sig förstådd.
En text med sammanhang och variation och med några beskrivningar. Använder sig av något ämnesspecifikt ord eller yttryck. Kan bli förstådd utan större problem.
En text med sammanhang och mycket variation. Använder sig av flera ämnesspecifika ord och yttryck. Lätt att förstå.
Styckesindelning
Saknar styckeindelning.
Viss styckeindelning, men med otydlig fördelning mellan innehållet i styckena.
Styckeindelad text, med relativt tydlig fördelning av innehållet.
Tydlig styckeindelning med klart avstyckade ämnen.
Ordförråd och variation
Använder ett enkelt begränsat ordförråd. Ingen variation.
Väljer ord som resulterar i förståelse. Försök till variation.
Väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Varierat ordförråd.
Ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera.
Förklaringar
Ger inga exempel eller förklaringar.
Ger enstaka exempel och förklaringar men dessa behöver utvecklas.
Ger några exempel och förklaringar som är relativt tydliga.
Ger klara och tydliga exempel och förklaringar.
Meningsbyggnad
Konstruerar korta, enkla meningar. Har ofta fel ordföljd, som stör förståelsen.
Konstruerar korta, enkla meningar. Har ibland fel ordföljd, som kan störa förståelsen.
Försök till variation med korta och långa meningar. Har i stort sett rätt ordföljd.
Varierande meningsbyggnad och god kunskap gällande ordföljd.
Respons
Jag tar inte till mig respons.
Jag tar till mig respons, men ändrar inget i texten.
Jag tar till mig respons, skriver om och gör någon enstaka förbättring i min text innan slutlig inlämning.
Jag tar till mig respons, skriver om och gör flera förbättringar innan slutlig inlämning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: