Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5A: Kapitel 3

Skapad 2019-08-22 16:14 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med geometriska begrepp som punkter, vinklar, linjer och kroppar. Vi kommer att både mäta, rita och räkna på geometriska objekt.

Innehåll

Tid

Under höstterminen 2019.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om matematik. Vi ska träna förmågorna:

 • formulera och lösa matematiska problem
 • använda matematiska begrepp
 • välja en lämplig metod
 • föra matematiska resonemang
 • samtala, argumentera och redogöra med matematiska uttrycksformer

Konkretiserade mål:

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 
 • Tolka skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Väljer metod med viss anpassning till uppgiften

GEOMETRI

 • Känna igen, namnge och beskriva tvådimensionella geometriska objekt som vinklar, linjer, månghörningar
 • Känna igen och namnge vinklar
 • kunna beskriva geometriska objekt med olika uttrycksformer t.ex med bilder, ord och figurer och växlar mellan dessa
 • Kan begreppen punkt, linje, stråle, öppen polygon
 • Kan linjens begrepp: skärningspunkt, parallell, vinkelrät
 • Kan vinkelns begrepp: rät vinkel, rak vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, vinkelsumma och gradtal
 • Kan cirkelns begrepp: omkrets, radie, mittpunkt, cirkelsektor och diameter
 • Kan månghörningars begrepp: triangel, fyrhörning, femhörning och sexhörning
 • kan trianglars begrepp: rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, (likbent, liksidig)
 • Kan geometriska kroppars begrepp: rätblock, cylinder, kon, pyramid och klot
 • Kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
 • Kan gruppera och namnge vinklar och månghörningar
 • Klassificerar trianglar och fyrhörningar
 • Klassificera geometriska kroppar
 • Vet att en rät vinkel är 90 grader och en rak vinkel 180 grader
 • Vet att triangelns vinkelsumma är 180 grader och fyrhörningens är 360 grader
 • Använda olika verktyg för att konstruera geometriska objekt som passare för cirkel och gradskiva för vinklar
 • Använda gradskiva för att läsa av hur många grader en vinkel är
 • Använda formella metoder och räkna ut månghörningars omkrets
 • Använda vinkelsumma för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar

PROBLEMLÖSNING

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt.
 • Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbar t sätt.
 • Bedömer rimligheten i ett resultat.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • ha matematiska diskussioner både i helklass och liten grupp
 • träna på att sätta ord på hur vi tänker och förklara våra strategier
 • arbeta i Favoritmatematik 5A
 • träna matematiska ord och begrepp i den digitala delen av boken
 • använda praktiskt material och våra kroppar när vi lär oss
 • arbeta med matematik både ute och inne
 • Bygga och undersöka geometriska kroppar som cylinder och pyramid
 • arbeta digitalt med geogebra

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i matematiska diskussioner och genomgångar
 • känna till matematiska ord och begrepp 
 • ha grundläggande kunskaper om geometriska objekt
 • använda dig av olika uttrycksformer
 • välja och använda en metod korrekt
 • förklara hur du tänker och val av metod och strategi

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt under arbetets gång och i slutet av varje kapitel med en skriftlig diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: