Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Arken, Duvan, Barns delaktighet och inflytande ht. 2019 - vt. 2020

Skapad 2019-08-22 16:43 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera, Lpfö 18. Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och utbildningen är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra, Lpfö 18. Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen, Lpfö 18. Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

1. Duvans mål utifrån läroplanen

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem."

 

2. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

Barnen får rösta om vilken lekplats vi ska besöka på fredagarna.

Barnen får medverka i utformningen av vår gemensamma miljö, ute och inne,

                                                                                                                                                                                      3. Förväntade effekter 

Vi närmar oss läroplansmålet när barnen:

Barnen genomför röstningen av lekplatsval.

Förstår att de kan vara medskapande av vår gemensamma miljö ute och inne,

 

 4. Metodval             

Genom en enkät som barnen svarar på hemma får vi reda på om de känner av sin medverkan vid lekplatsval samt om de fått möjlighet att delta i utformningen av vår gemensamma miljö.                                                                 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: