👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elefanten: Barns delaktighet och inflytande HT19- VT20

Skapad 2019-08-22 17:34 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera, Lpfö 18. Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och utbildningen är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra, Lpfö 18. Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen, Lpfö 18. Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

  1. Välj läroplansmål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö18).

 

 

 

          2. Planerade insatser

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö18).

 

 •  Vi pedagoger ska uppmuntra och arbeta för att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig i olika situationer under dagen.
 • Vi pedagoger ska se till att alla får en chans att prata och säga något under samlingarna. Även använda bildstöd som stöd under tiden som man utvecklar språket. Även förstärka med TAKK tecken. 
 • Att arbeta aktivt för att följa upp barnens önskemål
 • Vi inreder och anpassar miljön så att barnen kan göra självständiga aktivitetsval under dagen. Var sak har sin plats. Färg, lera, papper osv, ska läggas så att barnen ser och kan ta saker själva.

    

3. Förväntade effekter

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö18).

 

 

 •   Att alla barn vågar göra sin röst hörd utifrån sin utvecklingsnivå under olika aktiviteter som ges under dagen, så som vid samling, matsituation osv.  
 • Att barnen förstår att de kan påverka en samling eller en aktivitet genom att framföra sina önskemål.
 • Att barnen gör aktiva val genom att gå och hämta ett material från hyllan och på så vis påverka när den valda aktiviteten påbörjas och avslutas.

    

              

      4. Metodval

 • Genom att dokumentera och observera.
 • Använda aktivitetskort
 • Använda TAKK tecken
 • Förändringar i miljön
 • Filma och använda andra digitala verktyg
 • Reflektion tillsammans med barnen

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18