Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nöjesparken

Skapad 2019-08-23 08:54 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med temat Nöjespark där vi tränar oss på att läsa olika texter och att samtala och redovisa.

Innehåll

Inom temat Nöjespark kommer vi göra olika uppgifter, både i grupp och enskilt. Vi kommer samtala och diskutera, skriva återberättande text och instruerande text. Vi kommer ha muntlig redovisning av grupparbete kring en nöjespark. Vi kommer även under arbetets gång träna på att läsa texter med flyt samt skrivregler för de texter vi arbetar med. Vi kommer i samband med redovisningarna träna på att ge och ta emot feedback.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömning i svenska 4-6

Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Läsa
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Skriva
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Beskrivande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningaroch enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Läsförståelse
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Skrivregler
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med mycket god säkerhet.
Bearbeta egen text
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i realtivt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Tala
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Berättande texter
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Skriva om bok
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Faktatexter
Du behöver öva/träna mer för att nå målet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då väl utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Informationsökning/Källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då väl utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Bearbeta texter med hjälp av dator

Sv SvA
Sva- mål år 4-5- 2016

Läsförståelse

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer:
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med...
mycket gott flyt
gott flyt
flyt
...genom att använda lässtrategier på ett...sätt
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
Genom att göra... sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
välutvecklade
utvecklade
enkla, kronologiska
...med ...koppling till sammanhanget...
god
relativt god
viss
...visar du ...läsförståelse.
mycket god
god
grundläggande
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och ...underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
väl
relativt väl
till viss del
Du kan även beskriva din upplevelse av läsning på ett...sätt.
välutvecklat
utvecklat
enkelt

Skrivförmåga

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer:
Du kan skriva olika slags texter med...innehåll...
tydligt
relativt tydligt
begripligt
...fungerande struktur och viss språklig variation.
väl
relativt väl
i huvudsak
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett...fungerande sätt.
väl
relatlivt väl
i huvudsak
De berättande texter du skriver innehåller...gestaltande
välutvecklade
utvecklade
enkla
...och ...handling.
välutvecklad
utvecklad
enkel

Källor

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer:
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då ...resonemang om informationens användbarhet.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Begreppsförståelse

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer:
Sammanställningarna innehåller... beskrivningar, egna formuleringar...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
god
relativt god
viss
Genom att kombinera text med olika estetsika uttryck så att de samspelar på ett...sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina budskap.
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
Dessutom kan du ge ...omdömen om texters innehåll och språk...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...fungerande sätt.
väl
relativt väl
i huvudsak

Muntlig förmåga

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer:
Du kan med ett...ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen...
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
på ett...sätt.
välutvecklat
utvecklat
enkelt
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som ...upprätthåller samtalet.
väl
relativt väl
till viss del
Du använder då...fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
väl
relativt väl
i huvudsak
Dessutom kan du förbereda och genomföra...muntliga redogörelser...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...med...fungerande inledning, innehåll och avslutning...
väl
relativt väl
i huvudsak
...och ...anpassning till syfte och mottagare.
god
relativt god
viss
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: