Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FT20A av Fordon & Transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0 200 Poäng

Skapad 2019-08-23 09:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Fordons- och transportbranschen
Detta är höstens kurs!!! Arbetsuppgifterna kommer att läggas upp Gleerups

Innehåll

Branschernas roll i samhället, Yrken i branscherna, Arbetsplatsintroduktion, Brandskydd, Elsäkerhet, Trafiksäkerhetsarbete, LABC-första hjälpen, Fordonstyper, Förarutbildning, Lär känna ett fordon, Tillsyn underhåll och besiktning, Fordonsbranscherna och miljön, Företagande, Arbetsmarknaden och branscherna, Projektguide.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om branschernas verksamhet, verksamhetsområden, uppbyggnad och roll i samhället.
  For
 • Kunskaper om medarbetarens roll.
  For
 • Förmåga att utföra kontroll och underhåll av fordon.
  For
 • Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  For
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar branscherna.
  For
 • Förmåga att bedöma olika typer av trafiksituationer utifrån hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar i trafiken.
  For
 • Centralt innehåll
 • Yrken inom branscherna, olika verksamhetsområden och branschernas förutsättningar och villkor.
  For  -
 • Branschernas historia, utveckling och framtid.
  For  -
 • Branschernas roll i samhället och branschernas miljöansvar, till exempel alternativa bränslen, krav på återvinning och miljöanpassad körstil.
  For  -
 • Villkor för anställning och företagande inom branscherna.
  For  -
 • Kontroll av fordon samt enklare underhåll, till exempel hantering och laddning av batterier, påfyllning av vätskor och hjulbyte.
  For  -
 • Informationssystem och manualer som medföljer ett fordon.
  For  -
 • Säkerhet i samband med arbetet, till exempel brand och hjärt-lungräddning.
  For  -
 • Yrkesetik, kundbemötande, kommunikation och sambandet mellan människa och maskin.
  For  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branscherna.
  For  -
 • Regler i trafiken. Faktorer som påverkar människans beteende i trafiken och hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten, inklusive riskfaktorer i trafiken.
  For  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
  For  A
 • Eleven beskriver utförligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet. Dessutom beskriver eleven utförligt medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
  For  C
 • Eleven beskriver översiktligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet. Dessutom beskriver eleven översiktligt medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
  For  E
 • Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta och nya situationer samt väljer och använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg. Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
  For  A
 • Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg. Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
  For  C
 • Eleven utför i samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon. I arbetet löser eleven i samråd med handledare enkla uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg. Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
  For  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika komplexa trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika typer av riskbeteenden i trafiken. I redogörelserna gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
  For  A
 • Eleven redogör utförligt för olika trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ. Dessutom redogör eleven utförligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken. I redogörelserna gör eleven välgrundade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
  For  C
 • Eleven redogör översiktligt för olika enkla trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken. I redogörelserna gör eleven enkla bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
  For  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  For  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  For  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  For  E

Matriser

For
Fordon & Transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0 200 Poäng

Förmågor
Kunskapskrav
Innehåll
Undervisning
Aktivitet
Tidsplan
Kunskaper om branschernas verksamhet, verksamhetsområden, uppbyggnad och roll i samhället.
Eleven beskriver fordons- och transportbranschernas vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet. Eleven beskriver fordons- och transportbranschernas utveckling
Yrken inom branscherna, olika verksamhetsområden och branschernas förutsättningar och villkor. Branschernas roll i samhället och miljöansvar Branschernas historia, utveckling och framtid.
Teoretisk undervisning Studiebesök
Film Litteratur, Föreläsningar Diskussion
HT/VT
Kunskaper om medarbetarens roll.
Eleven beskriver medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
Villkor för anställning och företagande inom branscherna.
Teoretisk undervisning
Film Litteratur, Föreläsningar Diskussion
HT/VT
Förmåga att utföra kontroll och underhåll av fordon.
Eleven utför kontroll och underhåll av fordon. I arbetet löser eleven uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg Eleven tar ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.
Kontroll av fordon samt enklare underhåll Informationssystem och manualer som medföljer ett fordon. Säkerhet i samband med arbetet
Teoretisk och praktisk undervisning
Film Litteratur, Föreläsningar Diskussion Praktiska övningar Instruktionsbok Manual HLR Brand
HT/VT
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet
Yrkesetik, kundbemötande, kommunikation och sambandet mellan människa och maskin.
Teoretisk undervisning
Internet Film Rollspel Diskussioner
HT/VT
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar branscherna.
Eleven redogör för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet
Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branscherna
Teoretisk undervisning
Litteratur Film Internet Diskussion
HT/VT
Förmåga att bedöma olika typer av trafiksituationer utifrån hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar i trafiken
Eleven redogör för olika trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ. Dessutom redogör eleven för olika typer av riskbeteenden i trafiken. I redogörelserna gör eleven bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
Regler i trafiken. Faktorer som påverkar människans beteende i trafiken och hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten, inklusive riskfaktorer i trafiken.
Teoretisk undervisning
Teori Film Diskussioner
HT/VT
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: