Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete

Skapad 2019-08-23 10:20 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Gymnasiearbete
För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hen ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hen är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Innehåll

 

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

 

Eftersom gymnasiearbete ska visa att eleven är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

 

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

 

 

Examensmålen styr

 

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet, istället är det examensmålen som ska styra hur gymnasiearbetet utformas och vad det innehåller. Och det är också utifrån examensmålen som läraren bedömer arbetet. Däremot är det vare sig rimligt eller önskvärt att gymnasiearbetet täcker in alla de centrala kunskapsområden som finns inom ett program.

 

E eller F i betyg

 

Eleven kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Rektorn ska utse en ansvarig lärare för varje elevs gymnasiearbete. Den ansvarige läraren beslutar om betyget, oavsett om denne är legitimerad eller ej. Innan läraren kan sätta betyg ska en medbedömare som har erfarenhet av de kunskaps- eller yrkesområde som gymnasiearbetet handlar om få yttra sig. Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts på en arbetsplats ska handledaren vara medbedömare.

 

 

 

Programspecifika kommentarer

 

Estetiska programmet

 

 

I målen för gymnasiearbetet anges för estetiska programmet:

 

 

 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det konstnärliga,

 

humanistiska eller samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att

 

eleven planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden

 

inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer

 

som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Redovisningen ska innehålla

 

en beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt

 

ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

 

 

Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen

för estetiska programmet. Dessa är: estetik, konst, kultur och kommunikation.

Gymnasiearbetet ska redovisas på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer

som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Redovisningen

ska innehålla en beskrivning av arbetet på engelska. Estetiska programmet förbereder

främst för högskolestudier inom det konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga

området. Eftersom redovisningsformer och antagningsförfarande

inom dessa högskoleområden varierar är formuleringen om hur gymnasiearbetet

ska redovisas generell. Om det handlar om ett arbete inom det konstnärliga området

kan till exempel en teaterföreställning vara en relevant redovisningsform. Om

det däremot handlar om ett arbete inom det humanistiska området kan redovisningen

likna den på humanistiska programmet, dvs. en skriftlig rapport.

Redovisningen ska, som tidigare nämnts, innehålla en beskrivning av arbetet på

engelska. Det finns inget krav på att det ska vara en skriftlig beskrivning. Eleven

måste dock på något sätt visa att hon eller han behärskar engelska språket tillräckligt

väl för att kunna använda det inom sitt ämnesområde. För ett skriftligt arbete är

det rimligt att tänka sig att eleven gör en engelsk sammanfattning.

Som ett stöd i bedömningen av om eleven är förberedd för högskolestudier inom i

första hand det konstnärliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska området kan

nedanstående punkter användas. Punkterna är uppdelade i tre underrubriker –

Fakta och förståelse, Färdigheter samt Värderingsförmåga och förhållningssätt –

för att markera en bred kunskapssyn.

 

 

 

Fakta och förståelse

 

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 

• relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade

idén eller frågeställningen,

• kunskaper om relevanta begrepp, teorier, metoder och tekniker inom det valda

kunskapsområdet,

• kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet,

samt

• förståelse av estetikens och konstens samspel med andra kunskapsområden.

 

 

 

Färdigheter

 

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 

• färdigheter i att uttrycka sig med valt uttrycksmedel,

• färdigheter i att använda konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga

metoder,

• färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och

samla in och bearbeta underlag,

• färdigheter i att använda språket korrekt och formellt riktigt utifrån de genrespecifika

krav som gymnasiearbetets redovisningsform ställer,

• färdigheter i att sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är

anpassat till situationen och målgruppen, samt

• färdigheter i att beskriva arbetet på engelska med ett ämnesadekvat språk.

 

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 

• förmåga att ta initiativ till och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter

de situationer och krav som uppstår under arbetet,

• förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor och estetiska

uttryck,

• förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån den egna intentionen

och val av uttrycksform, metod, teknik och källor samt utifrån egna arbetsmetoder

och egen arbetsinsats, samt

• förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons.

 

 

Uppgifter

 • GYMNASIEARBETE färdig version 1

 • Gymnasiearbete Loggbok 6

 • Gymnasiearbete Utkast 2 Rapport

 • Synopsis

 • Gymnasiearbetet hittills!

 • Gymnasiearbete Loggbok 4

 • Gymnasiearbete Loggbok 5

 • Gymnasiearbete Projektplan

 • Gymnasiearbete Loggbok 1

 • Gymnasiearbete Loggbok 2

 • Gymnasiearbete Loggbok 3

 • Gymnasiearbete PM

Matriser

Gyar
Gymnasiearbete

F
Ej godkänt
E
Godkänt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: