Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage och romanläsning

Skapad 2019-08-23 12:28 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Reportage och romanläsning för 9c Denna höst kommer vi att börja med att skriva ett reportage. Ni ska bege er ut i verkligheten för att intervjua, Reportaget ska vara inlämnat vecka 40. Boken Avblattifieringsprocessen kommer att vara första romanen för i år Nedan ser ni LPP för reportage och läsning.

Innehåll

Vecka

Måndag

Tisdag

Fredag

35

Introduktion reportage

Skriva en kort miljöbeskrivning.

Gör en mall för reportaget! Vad ska finnas med!

Läsa sidorna 3-56

Arbeta med romanen

36

 

Exempel på reportage,

Skriva reportage.

Läsa sidorna 57-98

Arbeta med romanen

38

Skriva reportage.

Skriva reportage.

Läsa sidorna 99-123

Arbeta med romanen

39

Renskriva reportage

Reservtid.

Läsa sidorna 123-157

Arbeta med romanen

40

Renskriva reportage

Renskriva reportage, inlämning!

 Romanen utläst

 

Reportage

Lärandemål:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

Undervisning

 

Vi läser, analyserar och samtalar om olika reportage

 Vi går igenom genretypiska drag för reportage, hur ett reportage är uppbyggt och hur man skriver ett eget sådant.

Du ska intervjua en eller flera personer.

Du ska skriva ett eget reportage

 

Läraren bedömer hur du…

 

 

     Bra

 

 

 Mycket bra

 

 

  Utmärkt

 

Bedöning

 

 

 

Intervju

(muntlig del)

E

Du ställer  enkla men väsentliga frågor.

C

Du ställer relevanta frågor och följdfrågor.

A

Du ställer välutvecklade och fördjupande frågor.

Intervju

(skriftlig del)

Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig och textbindningen är enkel t ex med sambandsord.

 

 

Uppbyggnaden är tydlig och du har en varierad textbindning.

Uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet och du har en varierad och ändamålsenlig textbindning.

Ordval

Ordvalet fyller i huvudsak  uppgiftens krav, tempusbruket  och meningsbyggna-den är i huvudsak korrekt.

Ordvalet är passande och varierat, meningsbyggna-den är varierad och i huvudsak korrekt.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt ochmeningsbygg-naden är omväxlande och korrekt.

Skrivregler

Du har ett relativt gott bruk av skiljetecken samt vissa stavfel som inte stör förståelsen.

Du har ett relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkeringoch ev rubriker samt få stavfel.

Du har ett gott bruk av skiljetecken,styckemarke-ring och rubriker samt ytterst få stavfel

LÄSNING

Lärandemål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

läsa,

förstå, tolka och analysera olika texter från olika medier,

urskilja olika texters budskap, tema och motiv.

Samt uttrycka dina åsikter genom att  diskutera den berörda texten.

Undervisningen. Du kommer…

möta olika texter,

öva på att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar kring texter,

Jämföra olika texter,  resonera kring och sammanfatta texter.

Bedömning

Underlag för bedömning är:

kvaliteten på skrivövningar kopplade till läsningen och

deltagandet i  diskussioner i klassrummet - dvs ditt eget diskuterande,  ditt lyssnande och bemötandet av andras åsikter.

Läraren bedömer

Hur du

 

E

     Grundläggandeläsförståelse

 

C

 

God läsförståelse

 

  A

 

Mycket god läsförståelse

Läsflyt

 

 

E

Du läser texter med flyt och använder lässtrategier på  ett i huvudsak fungerande sätt utifrån olika texters särdrag.

C

Du läser texter med gott flyt och använder lässtrategier på  ett ändamålsenligt  sätt vilket visar djupare läsförståelse.

 

A

Du läser texter med mycket gott  flyt ochanvänder lässtrategier på  ett ändamålsenligt och effektivt   sätt.

Diskussion

 

Du deltar i enkla samtal/ skriver enkel text som  hjälper till att till viss del föra diskussionen framåt.

Du utvecklar samtalet/skriver text  och för utvecklade argument som för diskussionenvidare.

 

Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Resonemang

 

 

Du för enkla och  till viss del underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika verk. Du kan till viss del jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

Du för relativt utvecklade och relativt väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan relativt väl jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor

 

Du för väl utveckladeoch väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan jämföra textens innehåll välmed dina egna erfarenheter, livsfrågor

Samman-fattningar

 

Du gör enkla och övergripandesammanfattningar  av olika texters innehåll med viss koppling till tid och orsakssamband. 

 

Du gör utveckladesammanfattningar  av olika texters innehåll med relativt god koppling till tid och orsakssamband.

 

Du gör välutveckladesammanfattningar  av olika texters innehåll med god koppling till tid och orsakssamband..

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: