Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-08-23 14:10 i Tångringsgården Borlänge
Förskola
Utifrån barnens intressen för kommer vi använda Babblarna som huvudperson men inrikta oss på det individuella barnets intressen och väva samman det med temat. Arbetet sker utifrån Lpfö 18.

Innehåll

Nuläge

På avdelningen har vi ålder 1-3. Då vi sett att flertalet barn är intresserade av babblarna så vill vi använda figurerna som en huvudperson i vårat arbete men fokusera på det individuella barnets intresse också. Vi kommer att väva samman dessa. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Till exempel att om ett barn tycker om bilar så använder vi oss av att ”Doddo tycker om att köra lastbil och hen lär gärna ut hur man är försiktig i trafiken då hen står för värdegrunden” eller om ett barn har ett intresse för hästar så är ”Bobbo superduktig att rida efter som att hen symboliserar rörelse”. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Babba:

Symboliserar: Språkkunnighet och Språklek

Utifrån läroplanen arbetar vi med: Läsa böcker, sånger, rim, ramsor och använder TAKK (tecken som stöd).

Bibbi: 

Symboliserar: Matematik

Utifrån läroplanen arbetar vi med: Sortera, para ihop, undersöka färger och former och bygga.

Bobbo: 

Symboliserar: Rörelse

Utifrån läroplanen arbetar vi med: Hinderbanor, musik, sång, rörelse och lek.

Dadda: 

Symboliserar: Naturkunskap och Teknik.

Utifrån läroplanen arbetar vi med: Gå på promenader, leta insekter, sopsortering, information om olika djur, årstider och ”hur ska vi ta hand om våran natur”.

Diddi:

Symboliserar: Skapande.

Utifrån läroplanen arbetar vi med: Utforskar olika material att skapa med och olika sätt att skapa på.

Doddo: 

Symboliserar: Socialt samspel.

Utifrån läroplanen arbetar vi med: Att värdegrunden upprätthålls, trygghet, det sociala samspelet mellan barn och vuxna och vi pratar om hur man är en bra kompis.

 

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hösten -19 och våren -20.

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i avdelningens lärlogg,barnets Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: