Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gulas teamplan 2019-2020

Skapad 2019-08-23 15:42 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2019-2020

  • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 

  

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Vad tar vi med oss från förra läsåret  - goda strategier och arbetssätt (titta tillbaka på er utvärdering och analys)

Daglig reflektion i arbetslaget

Tydlig kommunikation

Gemensammt förhållningssätt

Proffessionellt bemötande ( vi återkommer vid frågor som vi inte kan direkt ge svar på )

Mindre samanhang och pedagog närvaro där barnen är och i det barnen har behov av

Här och nu, lyssnar in, bekräftar, uppmuntrar

Arbetsglädje, tillåtande klimat

 

Hur arbetar vi idag med hållbar utveckling i vår undervisning ute och inne som vi vill ta med oss framåt?

Återvinning / Sortering

Bekräftelse

Vi strävar emot att erbjuda en miljö som välkomnande, utforskande, tilltalande, tydlig, tillgänglig

 

 

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

Små djur, kryp, babblarna, musik, sånger, sandlådan, aroniabär, rutschkanan, rörelse ( bollar, bilar, ) fysik/matematik

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen utifrån vårt prioriterade utvecklingsområde/fokus Hållbar utveckling? 

Trygghet/Social hållbarhet

Vad vill vi att barnen ska upptäcka? Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 -att våga testa, utmana,

-jag känslan och grupp känslan, att våga

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på, på vår avdelning?

 ......ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället.

......sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Beskriv ett önskat läge i punktform. Fundera gärna över delmål vid årsskiftet och mer långsiktiga mål som ni vill uppnå till läsårets slut. Vad vill vi uppnå? Utgå från social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samt utgå från var barngruppen befinner sig; intressen och behov i barngruppen. 

Trygg

Rolig

Lärorik

Välj ett eller flera prioriterade områden i likabehandlingsplanen som ni arbetar aktivt med på avdelningen. Beskriv ett önskat läge där likabehandlingsplanen är levande i verksamheten. 

 

Självkänsla.

  

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

HUR ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. 

Upplägg i verksamheten? Vem ansvarar för vad? Tänk också på hur ni ska arbeta med mindre sammanhang. (Förskola 2.0)

Gemensam dialog kring dagliga skiftrutiner, tex vem som tar emot, har samling, vilket bord under olika matsituationer osv. Vi har även skapat nya rutiner efter behov denna höst. Vi har börjat dela upp oss efter frukost för att skapa mindre sammanhang. Vi har valt att upprepa samma aktivitet som blir en rutinprocess och ett synligt lärande via utbildning. Självkänsla: ge barnen tid, rum och ro, som stärker jaget, bli lyssnad på och respektera andra tex i aktiviteten samling där varje individ får tid, synas och höras.

Hur ska vi dokumentera? Vem ansvarar för vad?

Vi har valt att ha ett tidigare föräldramöte i början av terminen (när alla barn börjat i gruppen) där vi kommit fram till att vi vill filma barnen i olika situationer, små sekvenser. Detta visar på trygghet, lärandeprocesser och trivsel. Utifrån filmer kan vi skapa ett hur, hur intressant är och hur vi arbetar vidare under hösten.

Reflektioner varje vecka-  när, hur, vem ansvarar?

Vi har dagliga reflektioner 5-15 min där vi går igenom dagen, kommande aktiviteter osv. Dessa reflektioner dokumenterar vi på papper och skriver ner vid planering på fredagar. Vi delegerar varandra när det gäller Unikum och dokumention. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

  • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt? Vi har dokumentert med hjälp av vh i deras lärlogg när de haft gula apan hemma, vh har lagt upp länk med favoritlåt, som vi gjort en qr-kod av. Printat och laminerat så det är tillgängligt för alla barnen på avdelningen.
  • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?) Trygghet och samarbete med hemmet. Vi har fokus på individien som stärker dess självkänsla. Men även fokus och ser glädjen i gruppen som stärker vi-känslan.
  • Vad intresserade barnen? Qr-koderna, musiken. Vad och hur gjorde barnen? De upptäckte qr-koder på andra ställen, tex igår på mellanmålet hade en banan en qr-kod. Ett barn hämtade plattan och scannade. Hur vet ni det? Vi upplever glädjen och förståelsen. Hur påverkade miljön? Utöver qr-koderna har vi återvunnit skräp, där barnen varit aktiva när vi slängt återvinningen i de olika behållarna. Vi fokuserade på den sociala hållbarheten, genom att även jobba med känslor och hur dessa påverkar det som sker runt omkring oss.
  • Vad sa barnen? De kunde relatera, de kunde koppla ihop även på annan tid (föräldrar har återberättat), men även något vi sett och hört från barnen. De som inte har det verbala språket kan vi se känslor och uttryck när tex en låt spelas. De härmar.
  • Vad har barnen lärt sig? Teknik, rörelse, dans, ord, text... Hur vet vi det? De kan ta direktiv och genomföra. Hur ser vi det? Genom deras handlingar och uttryck.
  • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Otroligt hur de yngsta snappar upp ett för vuxna till synes komplicerad område, digitalteknik. Vilka nya tankar har väckts? Kul att kunna engagera både barn o vh och i detta fallet var det lilla barnet vägledande för sin förälder. Vi hade tex ett drop in i december där vh fick info om att ladda ner en qr-kodläsare på deras mobiler så de kunde följa och vara aktiva med sitt barn på förskolan.
  • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde? Att inget är för stort eller för svårt med de yngsta, allt är möjligt.
  • Varför blev det som det blev? Vi var tydliga med vad vi önskade från vh (via inlägg Unikum och muntligt kommunikation) och engagerade. Kan vi göra något annat till nästa gång? Vi är väldigt nöjda med hur projektet blev och att det kommer att fortlöpa under vt-2020...

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: