Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sambandet mellan pollinerande insekter och växter

Skapad 2019-08-23 16:02 i Resarö skola Vaxholm Stad
Inledning och innehåll Den här ämnesövergripande planeringen involverar svenska, bild och biologi. Eleverna kommer att arbeta med pollinerande insekter, dess livscykel, samt den viktiga roll dessa insekter har i naturen och i vårt samhälle. Genom att skriva faktatexter om olika insekter, och genom att läsa och diskutera andra faktatexter om djur kommer faktatextens särdrag att synliggöras. För att synliggöra sambandet mellan djur och växter, i det här lektionsserien pollinerande insekter och insektspollinerade växter; kommer eleverna även få lära sig vad ett frö är och hur det bildas, samt hur fröet ser ut på några vanliga växter. Eleverna kommer även träna på att bearbeta och bedöma sina egna texter. Eleverna kommer att få visa och utveckla sina kunskaper genom använda olika uttryckssätt. Undervisningen varieras genom diskussioner, muntliga presentationer, genom att läsa och skriva faktatexter, samt genom att rita och arbeta i lera. Syfte: I läroplanens första del står det att läraren ska: ” utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Skolverket, 2011, sid 15). Denna förmåga kan utvecklas genom att eleverna får redskap för att ta ansvar för sitt eget lärande genom exempelvis själv- och kamratbedömning. Enligt syftestexten för biologi ska undervisningen i ämnet utveckla elevernas kunskaper om biologiska sammanhang, samt ett intresse för naturen. Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att skriva och bearbeta olika typer av texter, samt att eleverna utvecklar en tro på sin egen förmåga att kunna uttrycka sig i olika sammanhang och med skilda syften (Skolverket, 2011). Långsiktiga mål Det långsiktiga målen med undervisningen är att: Eleverna ska kunna formulera sig i tal och skrift på svenska. Eleverna ska kunna använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället. (Skolverket, 2011). Konkreta mål De konkreta och utvärderingsbara målen nedan utgår ifrån kunskapskraven i respektive ämne. Undervisningen i svenska syftar till att ge eleverna: “Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (Skolverket, 2011, sid 248), samt att ge eleverna verktyg för att hålla muntliga presentationer med bilder som stöd. Inom ramen för biologi ska eleverna utveckla kunskaper om djur i närmiljön och hur dessa kan sorteras och grupperas. Eleverna ska även lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Eleverna ska kunna beskriva sambandet mellan olika arter och ett par djurs livscykler. Konkreta utvärderingsbara mål formulerade till eleverna 1. Du ska kunna skriva en beskrivande faktatext om ett djur med hjälp av den checklista som finns för beskrivande texter. 2. Du ska kunna skriva en återgivande text om en utflykt klassen har gjort med hjälp av den checklista som finns för återgivande texter. 3. Du ska kunna namnet på några pollinerande insekter och kunna förklara varför de är så viktiga för både naturen och samhället. 4. Du ska i kunna förklara vad ett frö är och ge exempel på var fröna finns hos några vanliga växter. 5. Du ska kunna hålla en muntlig redovisning om en insekt tillsammans med en kamrat. 6. Du ska kunna läsa igenom dina skrivna texter och göra förbättringar utifrån checklistan. 7. Du ska kunna läsa en kamrats text ge kamraten feedback om vad som är bra med texten. Du ska också på ett trevligt sätt föreslå förbättringar utifrån checklistan,
Grundskola 3 – 0 Svenska Biologi Bild
I det här arbetsområdet får du lära dig om sambandet mellan pollinerande insekter och växter. Du kommer få lära dig om hur vissa insekter hjälper växter att föröka sig samtidigt som insekten får mat. Du kommer även att få lära dig om några växter och djurs livscykler.

Innehåll

Innehåll

Den här ämnesövergripande planeringen involverar svenska, bild och biologi. Eleverna kommer att arbeta med pollinerande insekter, dess livscykel, samt den viktiga roll dessa insekter har i naturen och i vårt samhälle. Genom att skriva faktatexter om olika insekter, samt genom diskussioner och explicit genrearbete; kommer den beskrivande faktatextens särdrag synliggöras för eleverna.

För att synliggöra sambandet mellan djur och växter, i det här lektionsserien pollinerande insekter och insektspollinerade växter; kommer eleverna även få lära sig vad ett frö är och hur det bildas, samt hur fröet ser ut på några vanliga växter.

Varför gör vi det här?

Undervisningen i svenska syftar till att ge eleverna: “Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (Skolverket, 2011, sid 248), samt att ge eleverna verktyg för att hålla muntliga presentationer med bilder som stöd.

Inom ramen för biologi ska eleverna utveckla kunskaper om djur i närmiljön och hur dessa kan sorteras och grupperas. Eleverna ska även lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Eleverna ska kunna beskriva sambandet mellan olika arter och ett par djurs livscykler.

Vad ska du lära dig?

1. Du ska kunna skriva en beskrivande faktatext om ett djur med hjälp av den checklista som finns för beskrivande texter.

2. Du ska kunna namnet på några pollinerande insekter och kunna förklara varför de är så viktiga för både naturen och samhället.

3. Du ska i kunna förklara vad ett frö är och ge exempel på var fröet finns hos några vanliga växter.

4. Du ska kunna hålla en muntlig redovisning om en insekt tillsammans med en kamrat.

5. Du ska kunna läsa igenom dina skrivna texter och göra förbättringar utifrån checklistan.

6. Du ska med hjälp av lera gestalta sambandet mellan pollinerande insekter och växter.

Vad ska vi göra på lektionerna?

Inom ramen för arbetsområdet kommer eleverna få skriva faktatexter om djur både enskilt och i grupp. Eleverna kommer få bearbeta och förbättra sina texter utifrån en checklista. Eleverna kommer få läsa och diskutera faktatexter om djur och genom detta lära sig om texttypens särdrag. Eleverna kommer få förbereda och hålla en muntlig presentation i grupp om sin valda insekt. Eleverna kommer få möjlighet att visa sin kunskap om sambandet mellan pollinerande insekter och växter  på flera sätt. Eleverna kommer ges möjlighet att visa och utveckla kunskaper genom att rita, arbeta med lera, samt genom både att skriva och hålla muntliga presentationer och delta i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: