Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fria leken, ensam eller i grupp

Skapad 2019-08-23 16:57 i Lindbergs förskola Varberg
Hos oss är den fria leken en huvudingrediens i en lyckad dag. Syftet med den fria leken presenteras nedan:
Förskola
Hos oss är den fria leken en huvudingrediens i en lyckad dag. Syftet med den fria leken presenteras nedan.

Innehåll

MÅL

Vi pedagoger ser den fria leken som en viktig aktivitet och del av verksamheten. Under den fria leken ryms i stort sätt alla mål i läroplanen och barnen utvecklas och lär sig nya saker.

Under den fria leken får barnen inflytande över sin vardag hos oss och får bestämma själva vad de vill göra. Vi tror att det är bra för deras självkänsla. De får också träna sin fantasi och fråga sig själva vad de tycker om, vad de är för slags personer och lär sig förstå sin omgivning.

Vi strävar efter att barnen ska få tid för sig själva under sina dagar. Att få gå undan och tänka eller vila i lugn och ro tror vi är bra för barnens trivsel och för att bearbeta alla intryck och upplevelser som barnen möter dagligen i verksamheten. Därför är det oerhört viktig att barnen även får en vila under dagen där de kan återhämta sig och samla sina tankar då det bidrar till att deras kognitiva utveckling.

Också konflikthantering och sampel med kompisarna är något barnen får träna under den fria leken.

Vi pedagoger leker och stöttar barnen i leken, vi strävar bland annat efter att utveckla deras språk, fantasi, olika strategier, prata matematik samt tillämpa ett demokratiskt tankesätt. 

Vi pedagoger håller oss i bakgrunden för att observera för att se om vi behöver hjälpa till i  leken, detta för att inte störa barnets pågående lek. 

 

 I leken tränar barn sin sociala, kognitiva, kreativa och kommunikativa förmåga. Det är därför viktigt för pedagoger i förskolan och skolan att ha ett förhållningssätt samt avsätter tid, som gör att man tar vara på barns fria lek i verksamheten.

  

GENOMFÖRANDE

Exempel på lek där vi pedagoger kan vara med och "hjälpleka"  är lekar med regler som att" vänta på sin tur" kan vara jobbigt när man måste vänta och lekar där man kan prata matematik genom att handla saker av barnen samt fråga om mängder och antal. Vi kan stimulera barnens språkutveckling genom att prata om allt vi gör samt öva konflikthantering och samspel genom att vara en aktiv och närvarande pedagog som hjälper barnen på traven att leka med varandra och lösa konflikter. Lära barnen hur man kan lösa olika konflikter genom att samtal, samt att det finns olika sätt att tänka på. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar och reflekterar kring den fria leken tillsammans med barnen och i arbetslaget. På så sätt kan vi utveckla vår miljö och arbetssätt så att det tillfredsställer alla barns intressen och behov.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: