Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT 2019

Skapad 2019-08-24 11:33 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Du kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar du:

Kapitel 1 Stora tal

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bil" och "prova dig fram" för att lösa problem.
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Kapitel 2 Geometri

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter) och m2 (kvadratmeter) för area 
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Kapitel 3 Decimaltal

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Kapitel 4 Vikt och volym

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

Kapitel 5 Temperatur och diagram

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern 
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Elevinflytande

Du och dina klasskamrater har kommit med idéer och förslag på hur ni vill arbeta med matematik. Önskemålen var varierande och många och därför kommer även matematikundervisningen bli varierad. Flera av er önskade att göra matematiken rolig genom att använda digitala quiz. Därför kommer vi, på varje 20 minuters-lektion på måndagar, göra just detta. Det blir förhoppningvis ett lustfyllt inslag i undervisningen som dessutom brukar leda till intressanta diskussioner. 

Förutom digitala quiz önskade ni att få arbeta mer i boken, arbeta i grupp samt göra olika spel och lekar. Tillsammans kom vi fram till arbetssätten nedan.  

Arbetssätt

Du kommer att arbeta och lära dig matematik på olika sätt t.ex genom grupparbete, genomgångar, räkning i boken, diskussioner, laborativa material, spel och lekar. En vanlig lektion inleds vanligtvis med en genomgång med tillhörande diskussion följt av arbete i boken. I undervisningen blir det även inslag av olika matematiklekar. Du kommer även att få möjlighet att arbeta med mängdträning i Bingel som är ett digitalt komplement till matteboken. I grupp kommer du att få arbeta med problemlösning där målet är att olika lösningar jämförs och diskuteras. 

Varje vecka får du en matematikläxa. Denna läxa handlar inte alltid om samma ska som vi för tillfället arbetar med i klassrummet. Detta gör att du håller igång hela din matematikhjärna med alla olika arbetsområden. 

Allt arbete i klassrummet och läxan finns vanligtvis i olika nivåer för att just du ska känna att du utvecklas på en lagom nivå. Dessa nivåer är betecknade som skidbackarna: grunduppgifterna är gröna, önskar du mer utmaning kan du välja att göra röda och ibland till och med svarta uppgifter. 

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att arbeta med diagnosen som hör till varje kapitel samt genom olika övningar och uppgifter. Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar. Rita gärna en bild eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Jag bedömer din förmåga att arbeta med problemlösning i grupp. Då lyssnar jag på ert samtal, hur ni kan förklara era tankesätt för varandra och hur ni kommer fram till era lösningar. 

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:
- I ditt räkne- och diagnoshäfte.  
- Med digitala redskap.

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: