Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation

Skapad 2019-08-25 10:19 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation är ett tvärvetenskapligt ämne. Ett ämne som omfattar vetenskap från företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter. Vi ska studera ämnet ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Innehåll

Vad?

Undervisningen i kursen bygger på Skolverkets beslut om centralt innehåll. Det här är rubriker som beskriver vad som ska finnas med. 

 1. Begrepp, teorier och modeller.
 2. Samspel mellan människor.
  Hur individer och grupper fungerar, kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation.
 3. Ledarskap.
  Olika former av ledarskap, ledarstilar och ledarroller. 
 4. Organisationsformer.
  Olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang. 
 5. Organisationskultur.
  Hur organisationskulturer bildas och deras inverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
  Antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation.
 6. Perspektiv på ledarskap och organisation.
  Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
   
 7. Att leda och organisera en verksamhet.

Varför?

Samhällsvetenskapsprogrammet har tre inriktningar.

Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska du fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Hur?

Vi går igenom teorier och jämför och diskuterar våra erfarenheter.

Du kommer att få fördjupa dig i några olika ledare och deras ledarstil och jämföra med teorier för ledarskap.

Du kommer att få välja en organisation/ett företag att följa genom hela kursen.

Du kommer att självständigt planera och genomföra en enkel ledarskapsövning.

Din loggbok från planering och genomförande av gymnasiearbete tillsammans med logg över praktiska uppgifter ligger till grund för reflektioner och utveckling.

Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation ska syfta till att du ska utveckla kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om grupprocesser och konflikthantering.

Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar förståelse av ledarskapets roll och villkor samt tillit till din egen ledarskapsförmåga.

Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika organisationsformer och förståelse av deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet. Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om hur förändringar i omvärlden kan leda till förändringar i organisationen. Den ska också ge dig möjlighet att utveckla förståelse av hur värderingar skapar en organisationskultur och hur denna kultur i sin tur påverkar verksamheten.

I undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser inom området. Genom fältstudier och autentiska exempel ska undervisningen bidra till att du utvecklar förståelse av hur ledarskap och organisation fungerar i praktiken.

Bedömning

I den här kursen kommer du att få visa vad du lärt dig både praktiskt och genom inlämningsuppgifter och prov. För A-nivån har jag färgmarkerat med turkos kursens olika teman och ämnen och med gult sånt som beskriver hur du visar vad du kan. 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem. Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.

Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: