Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikal

Skapad 2019-08-25 11:54 i Västra Karups skola Båstad
Pedagogisk planering för musikaluppsättning med år 2 och 3.
Grundskola 2 – 3 Svenska Engelska Musik Bild
Vi sätter upp en musikal.

Innehåll

Du får vara med om att skapa en musikal med manus, val av låtar och koreografi och rekvisita.

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

Musik:

 • sjunga och använda din röst.
 • kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Svenska:

 • att uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer.

Engelska:

 • utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Bild: 

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.


Utdrag ur Lgr11, Skolans uppdrag:
"Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig."

 

Konkretisering av mål

Se "Arbetssätt" samt kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Under en termin arbetar elevens-val-gruppen "Musikal" i åk 4-6 med att göra en musikal. Eleverna kommer med egna idéer om manus och låtar. Tillsammans jobbar vi med sångtexter, både på svenska, engelska och ibland något annat språk, pratar om vad texterna betyder och övar uttal och intonation. De elever som har roller övar på att dramatisera, de som vill dansa tränar in danser. Några elever tillverkar kulisser. Alla övar på att sjunga (samt har röstuppvärmingsövningar) och hur man på bästa sätt för fram ett budskap från en scen, hur man framträder. Det ingår dessutom koreograferade rörelser för alla i kören, där några elever brukar stå för koreografin.

Musikalen har alltid ett tema som kan variera mellan historiska, internationella och etiska perspektiv.

Arbetet avslutas i slutet av terminen med två föreställningar i aulan, en för föräldrar och syskon och en för skolan.

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas utveckling sker inom respektive ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
  Gr lgr11
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
  Gr lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: