👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2019-08-25 19:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Planering upplagd efter Prima 2B
Grundskola 2 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Förutom att arbeta i den kommer vi även att lösa vardagsnära matematiska problem, arbeta laborativt och föra matematiska samtal.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll - konkretisering av syfte

Se matris.

Undervisning

Det betyder att du kommer att få:

 • träna på de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans 
 • arbeta med räknehändelser och problemlösning
 • delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du? (EPA- Enskilt, Par, Alla))
 • göra jämförelser med konkret material från klassrummet och naturen.

Bedömning och dokumentation

* Bedömningsmatrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 2

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Du är osäker på talen över hundra.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.
Du ska veta hur tal är uppbyggda samt kunna ental, tiotal och hundratal.
Du kan ibland hur talen är uppbyggda och kan ental, tiotal och hundratal till viss del eller med stöd av en vuxen.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal och hundratal.
Du vet hur tal är uppbyggda och du är säker på ental, tiotal, hundratal och tusental.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska förstå sambandet mellan addition och multiplikation ex. 2+2+2 = 3x2.
Du förstår sambandet mellan upprepad addition och multiplikation till viss del, med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du visar att du förstår att multiplikation är upprepad addition.
Du är säker på sambandet mellan addition och multiplikation och använder ibland multiplikation som lösningsmetod.
Du ska kunna subtraktion i talområdet 0-20 (stora minus).
Du kan stora minus till viss del och/eller med hjälp av konkret material.
Du kan stora minus med hjälp av olika strategier.
Du har automatiserat stora minus.
Du ska kunna räkna addition med tiotalsövergång i talområdet 0-100. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. ta största talet först, 10-kompisar.
Du kan addition med tiotalsövergång till viss del, med stöd av en vuxen eller konkret material. Du är ibland osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan addition med tiotalsövergång och du kan använda olika strategier
Du är säker på addition med tiotalsövergång och använder olika strategier även i ett utvidgat talområde.
Du ska kunna räkna subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100. Du ska kunna använda dig av olika strategier.
Du kan subtraktion med tiotalsövergång till viss del, med stöd av en vuxen eller konkret material. Du är osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan subtraktion med tiotalsövergång och du kan använda olika strategier
Du är säker på subtraktion med tiotalsövergång och använder olika strategier även i ett utvidgat talområde.

Algebra

 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna se och fortsätta på talmönster och geometriska mönster.
Du kan upptäcka talmönster och geometriska mönster ibland, med hjälp av en vuxen eller konkret material
Du kan se och fortsätta talmönster och geometriska mönster.
Du kan göra egna talmönster och geometriska mönster.

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna avläsa klockan, 5 i /över, 10 i /över, 20 i / över.
Du kan till viss del avläsa klockan, 5 i /över, 10 i /över, 20 i / över
Du kan avläsa klockan, 5 i /över, 10 i /över, 20 i / över.
Du kan klockan analogt.
Du ska kunna jämföra, uppskatta och mäta massor i enheterna hektogram och kilogram.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta hg och kg till viss del eller med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet massa och kan jämföra, uppskatta och mäta i hg och kg.
Du ska känna igen och kunna namnen på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon.
Du känner igen och kan några av namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnen på de geometriska objekten.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet ibland eller med hjälp av en vuxen.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa ett problem med olika räknesätt och förklara rimligheten i svaret.