👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, talen 0-100 och dubbelt och hälften

Skapad 2019-08-26 09:22 i Johannesbäcksskolan Uppsala
talen 0-100, ental och tiotal, dubbelt och hälften.
Grundskola 1 Matematik
10, 20, 30... Nu ska vi träna på talen upp till 100! Vi kommer att prata om ental och tiotal. Vi ska också arbeta med dubbelt och hälften så mycket.

Innehåll

Vad ska du kunna? 

Du ska kunna...

 •  räkna addition och subtraktion med tiotal
 •  dubbelt och hälften
 •  bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental
 •  talen 0–100
 •  udda och jämna tal
 •  jämföra storleken på tal
 •  talmönster

Hur ska vi göra? 

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • få instruktioner och förklaringar av lärare.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsböcker.
 • rita, skriva och räkna.
 • spela spel.
 • arbeta med konkret material.

Hur vet jag att du kan? 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att kunna...

 •  räkna addition och subtraktion med tiotal
 •  dubbelt och hälften
 •  bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental
 •  talen 0–100
 •  udda och jämna tal
 •  jämföra storleken på tal
 •  talmönster

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • samtalar i grupp.
 • arbetar i arbetsböcker.
 • ritar, skriver och mäter.
 • arbetar med konkret arbetsmaterial.
 • gör en summativ diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
Ramsräknar 0-100 Delar upp 1-10 Tallinjen 0-100 Talgrannar 0-20 Taluppfattning 0-20
Ramsräknar 0-1000 i sekvenser Delar upp 1-20 Tallinjen 0-1000 Talgrannar 0-100 Taluppfattning 0-200
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser Delar upp 1-100 Tallinjen 0-10000 Talgrannar 0-1000 Taluppfattning 0-10000
 • Ma  1-3
Positioner för ental och tiotal Våra siffrors utveckling Formar siffror och skriver tal 0-100
Positioner för ental, tiotal och hundratal En annan än vår kulturs matematiska symboler
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental Ytterligare en annan än vår kulturs symboler
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
 • Ma  1-3
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
 • Ma  1-3
Förstår vad addition och subtraktion står för samt sambandet mellan de två räknesätten
Användandet av addition och subtraktion i elevnära situationer
Förstår vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan räknesätten Användande av multiplikation och division i elevnära situationer.
 • Ma  1-3
Huvudräkning 0-10 med addition och subtraktion Skriftliga räknemetoder 0-20 med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Huvudräkning 0-20 med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200 Skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division Multiplikation upp till 5*5 Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång Använda miniräknare
 • Ma  1-3
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
 • Ma  1-3
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addiion och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Ma  1-3
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster
Konstruera egan geometriska mönster Upptäcka mönster i talföljder inom talområdet 0-100 Skutträkna 2, 5 och 10
Upptäcka, konstruera och beskriva mönster i talföljder inom talområdet 0-100, samt enkla geometriska mönster Skutträkna 2, 3, 4, 5, 10 och 100
Geometri
 • Ma  1-3
Cirkel, kvadratr, rektangel och triangel
Punkte, linjer och sträckor
Klot, koner, cylinder och rätblock
 • Ma  1-3
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt efter instruktion
Konstruera enkla geometriska objekt Förminska och förstora objekt i skala. T.ex. 1:2 och 2:1
 • Ma  1-3
Uppmärksamma symmetri i naturen
Avbilda symmetrin från en given bild
Konstruera egna symmetriska mönster
 • Ma  1-3
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter Äldre måttenheter Hel- och halvtimmar Klockans delar
Jämför, uppskattar och mäter i kg, m, dm, cm och liter och dl Äldre måttenheter' Kvartar
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl Äldre måttenheter Avläser klockan och gör enkla tidsberäkningar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  1-3
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Ma  1-3
Avläsa ett värde i en enkel tabell eller ett enkelt diagram
Avläsa enkla tabeller och diagram
Avläsa olika slags enkla tabeller och diagram Konstruera egna diagram efter given information
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Udda och jämna tal Proportionella samband, så som äldre och yngre, större och mindre...
Problemlösning
 • Ma  1-3
Lösa enkla problem muntligt eller ritande
Lösa enkla problem muntligt, ritande och/eller skriftligt Konstruera egna problem
Sortera och plocka ut viktig information i en problemformulering
 • Ma  1-3
Lösa ett problem med passande metod