Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a - Hela kursen

Skapad 2019-08-26 13:05 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik
Det här är en planering över hela matematikkursen Ma1a på gymnasiet.

Innehåll


 MATEMATIK – kurs 1a

Innehåll

 • Aritmetik - Att arbeta med tal
 • Procent
 • Sannolikhetslära och statistik
 • Ekvationer och formler
 • Geometri
 • Linjära och exponentiella modeller

 

Förmågor

Begrepp - använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband

mellan begreppen.

Procedur - hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.

Problemlösning - formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat

Modellering - tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

Resonemang - följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

Kommunikation - kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.

Relevans - relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

 

Uppgifter

 • planering för området procent

 • Taluppfattning/Aritmetik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  Mat  -
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
  Mat  -
 • Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
  Mat  -
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
  Mat  -
 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  Mat  -
 • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  Mat  -
 • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
  Mat  -
 • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
  Mat  -
 • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  Mat  -
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -

Matriser

Mat
Matematik 1a - Hela kursen

Kunskapskrav Matematik 1a

På väg mot
E
C
A
Begrepp
Förmåga att beskriva och använda begrepp (B)
Översiktligt och med viss säkerhet
Utförligt och med viss säkerhet
Utförligt och med säkerhet i komplexa problem
Aritmetik - Att arbeta med tal
Procent
Sannolikhetslära och statistik
Ekvationer och formler
Geometri
Linjära och exponentioella modeller
Procedur
Förmåga att använda lämplig räknemetod /procedur (P)
Löser med enkla procedurer och med viss säkerhet
Löser med flera procedurer och med säkerhet
Löser med säkerhet på ett effektivt sätt
Aritmetik - Att arbeta med tal
Procent
Sannolikhetslära och statistik
Ekvationer och formler
Geometri
Linjära och exponentiella modeller
Problemlösning
Förmåga att lösa problem (PL)
Löser problem av enkel karaktär med fåtal begrepp och enkla tolkningar
Löser problem med flera begrepp och avancerade tolkningar
Löser problem av komplex karaktär och upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Aritmetik - Att arbeta med tal
Procent
Sannolikhetslära och statistik
Ekvationer och formler
Geometri
Linjära och exponentiella modeller
Modellering
Använda matematiska modeller (M)
Använder en given matematisk modell och tolkar ditt svar
Väljer och tillämpar en matematisk modell och tolkar ditt svar
Väljer och anpassar en matematisk modell, tolkar nyanserat ditt svar samt ser alternativ till modellen
Aritmetik - Att arbeta med tal
Procent
Sannolikhetslära och statistik
Ekvationer och formler
Geometri
Linjära och exponentiella modeller
Resonemang
Resonera, förklara och motivera lösningar (R)
Gör enkla förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
Gör välgrundade förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
Gör nyanserade förklaringar till dina eller andras lösningar samt vidareutvecklar resonemang
Aritmetik - Att arbeta med tal
Procent
Sannolikhetslära och statistik
Ekvationer och formler
Geometri
Linjära och exponentiella modeller
Kommunikation
Kommunicera matematik (K)
Visar dina redovisningar med informella metoder
Visar dina redovisningar med formella metoder
Visar dina redovisningar med korrekt symbolisk representation
Aritmetik - Att arbeta med tal
Procent
Sannolikhetslära och statistik
Ekvationer och formler
Geometri
Linjära och exponentiella modeller
Relevans
Se kopplingen mellan matematiken och dess användning (REL)
Utifrån något i kursens innehåll
Utifrån några av kursens delområden
Utifrån merparten av kursens delområden
Samtliga områden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: