Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema

Skapad 2019-08-26 14:28 i Förskolan Boken Fristående förskolor
Förskola
Välkomnande Fokusera uppmärksamhet Följa instruktioner Lyssnande . Olika känslor, samarbete, samspel.

Innehåll

Vårt arbete med Kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet mellan barn-barn och barn- vuxen. Vi vill skapa en trygg barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad ledsen,arg,lugn, sur och rädd. Utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor. Att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

 

Vi vill att barnen utvecklar metoder för att på ett bra sätt kunna:

 • Barnen får lära sig att utveckla uppmärksamhet, minne och kontroll

 • Barnen får lära sig att använda sina ögon, öron och hjärna för att vara uppmärksamma
 • Barnen får lära sig att upprepa instruktioner för att minnas dem bättre.
 • Barnen får lära sig lyssnartips.
 • Säga förlåt, dela med sig, vänta på sin tur, samarbeta. Säga STOPP
 • Barnen får lära sig att be om det de behöver eller vill ha genom att se på den de vill fråga om hjälp samt använda en tydlig och vänlig röst.

Detta gör vi genom att leka lekar tillsammans.

Läsa kompisböcker

Samlingar där vi använder oss av olika material, b.l.a känslokort, prata om hur man är en bra kompis, sjunger kompissången.

Handavtryck och självporträtt används i temat för att lära känna sig själv och kompisarna i gruppen.

Barnen ska få möjlighet att bli sedda och lyssnade på vid välkomnandet av barnen på morgonen, under frukost, lunch, mellanmål, aktiviteter, samling, på- och avklädning etc.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: