👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål för Tussilagon ht19/vt20

Skapad 2019-08-26 15:15 i Kurveröd ULNA Förskolor
Förskola
Tussilagons verksamhetsplan och avdelningsmål för ht 19. Dessa mål har prioriterats och kommer att genomsyra hela verksamheten.

Innehåll

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

 • Vid tidigare reflektioner och observationer har upptäckts att alla barn inte har sagt stopp eller sluta ifall någon gjort något som de inte vill, därför vill vi poängtera vikten av kroppslig och personlig integritet. Vi har upptäckt att i vissa situationer har vi haft svårt för att förstå vad barnen menar, därför kan ett utvecklat begreppsförråd underlätta barnens ordförråd samt deras utveckling och lärande. 

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Målkriterier

Det vi vill se:
• En miljö där barnen vågar uttrycka sina åsikter och vågar säga ifrån när någon gör något de inte vill. 
• Ett arbetssätt som tillåter mycket kommunikation och där pedagogerna agerar medforskande.

Målet når vi genom att

• Gruppindelningar, där pedagoger kan vara närvarande och alla barn blir lättare hörda. 
• Aktiviteter som gynnar samtal, upptäckarlust och nyfikenhet, där pedagogerna kan vara närvarande och sätta ord på det barnen upplever och gör. 
• Pedagogerna använder begrepp som utmanar barnens tankar, utveckling och lärande. 
• Arbeta med konceptet ”Stopp min kropp”. 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

 • Vid tidigare reflektion och analys har upptäckts att barnen inte fått inflytande och delaktighet på ett önskvärt sätt, därför vill vi prioritera barnens inflytande och delaktighet. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att verksamhetens miljö och material utformas utefter barnens önskningar och behov. 
• Att barnen vågar ta för sig av avdelningens material och känner att de får möjlighet att göra det de vill. 

Målet når vi genom att

• Ha en tillåtande och tillgänglig miljö, där barnen får möjlighet att påverka avdelningens utformning och innehåll. 
• Dela in gruppen i två grupper för att alla barn lättare ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnade på. 

• Observera barnens val och anpassa och utforma verksamheten efter barnens val och efter deras uttalade önskemål. 
• Ge barnen chans att uttrycka sig och ge dem verktyg till att uttrycka sina önskningar och behov samt anpassa verksamheten efter dessa. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18