Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 1

Skapad 2019-08-27 07:05 i Växthusets skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 1 Svenska
Så här arbetar vi med svenska i årskurs 1.

Innehåll

I början på höstterminen sitter klassläraren enskilt med varje elev och bedömer läsförmågan utifrån bedömningsstöd från Skolverket.  Varje elev har matriser i svenska där vårdnadshavarna kan se var eleven ligger i utvecklingen, dessa matriser följer med eleverna från åk 1 till 3.

Läsa

Vi kommer arbeta med vår läsebok ”Läsresan"V när vi gått igenom hela bokstavsarbetet. Vi i läser då  boken tillsammans, enskilt och i par/grupper.

Vi kommer arbeta med det lästa kapitlet på olika sätt för att skapa förståelse för vad vi läst och träna på olika lässtrategier.

Det finns även andra böcker i klassrummet som eleverna kan läsa. 

Eleverna kommer även ha en "bänkbok" som vi lånar på biblioteket. 

Vi läser olika typer av texter tillsammans och pratar om vad det är för typer av texter, ex enkla faktatexter och instruktioner. 

Varje vecka jobbar vi med ordbilder, för att förenkla läsningen. 

 Konkretisering av kunskapskraven

Läsa och läsförståelse

Jag väljer/skapar passande bilder till min text.

Jag kan följa en enkel instruktion. 

Jag läser enkla meningar med flyt.

Jag läser om när jag behöver. 

Jag stannar upp i en text när jag inte förstår.

Jag kan återberätta och svara på frågor om det jag läst.

Jag kan dra slutsatser och göra förutsägelser under högläsning. 

Skriva

Varje vecka jobbar vi med "veckans bokstav". Denna bokstav styrs av arbetsboken till "Läsresan". Eleverna formar bokstaven och jobbar med den på olika sätt, både i arbetsboken och på stenciler. 

Vi skriver meningar med 4-6 ord där många av orden innehåller veckans bokstav. 

Tillsammans skriver vi olika typer av texter utifrån cirkelmodellen (vi lägger en grund tillsammans,skriver texter tillsammans och sedan skriver eleverna egna texter av samma typ som vi skrivit tillsammans) 

Konkretisering av kunskapskraven

Skriva

Jag skriver så att andra kan läsa.

Jag använder alla gemener och versaler på rätt sätt.

Jag gör mellanrum mellan ord när jag skriver.

Jag kan stava några ord.

Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.

Jag kan skriva en kort berättelse med början, händelse och slut.

Jag kan skriva en faktatext med ord som hör till ämnet. 

Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de ser ut.

 

Muntligt

Vi samtalar i helklass, mindre grupper eller i par. Vi samtalar i alla ämnen och med olika samtalspartners. 

Konkretisering av kunskapskraven

Jag deltar i samtal genom att ställa frågor och jag lyssnar genom att vara tyst och hålla ögonkontakt.

Jag kan berätta om något jag gjort eller sett så att en kompis förstår.

Jag kan samtala om en text jag läst eller hört.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling 1-3

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv
Skolverkets bedömningsstöd - skrivutveckling åk 1-3

Avstämning åk 1
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning åk 2
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning åk 3
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: