Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

*Het boek was beter!"

Skapad 2019-08-27 07:52 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor i att: 1. Formulera sig och kommunicera i tal 2. Formulera sig och kommunicera sig i skrift 3. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande 4. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 5. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 6. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 7. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

På modersmålslektioner ska du förstärka och utveckla ditt modersmål samtidigt som du ska utveckla och förstärka din kultur och identitet som individ och som världsmedborgare så att du kan samspela med andra människor utifrån ett kontrastivt perspektiv. Du ska ha möjlighet att inhämta kunskaper, använda dem i olika sammanhang och utveckla din kritiskt tänkande.Du ska arbeta på egen hand och tillsammans med dina klasskamrater med uppgifter av olika slag som kan inkludera användningen av modern teknik och problemlösning på ett kreativt sätt.

 

 


Tidsplan: HT 2019

 

Introduktion

 Vi läser klassikern Oorlogsgeheimen av Jaques Vriens och fördjuper oss i bokens handling, karaktärer, och litterära begrepp. Vi fördjuper oss också i livet in Nederländerna under andra världskriget.

Vi tittar på filmen Oorlogsgeheimen och diskuterar skillnader och likheter.

 

Huvuduppgifter

* Skriva en bokrecension

* En komparativ (jämförande) analys där du ser till hur bokens innehåll (främst handling och karaktärer) har överförts till film + en värderande reflektion där du motiverar varför  du tyckte boken var bättre än filmen eller tvärtom.

*Bok/Film samtal med hjälp av samtalskort

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
.vi fördjupar oss i bokens tema, genre, budskap och författarens syfte och val genom diskussioner och skriftliga/muntliga uppgifter
.förmågan att besvara frågor kring bokens/filmens innehåll med fokus på sådant som står mellan raderna
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
.vi fördjupar oss i identitet, villkor och livsfrågor utifrån bokens handling genom samtal och skriftiliga uppgifter
.förmågan att ge din åsikt kring viktiga teman 
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska  språkliga drag samt deras ord och begrepp.
.vi läser recensioner för att förstå hur och varför texterna är uppbyggda som de är och fokuserar på typiska sprakliga drag
.förmågan att skriva en recension m.h.a. en checklista
Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
.
.
Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
..vi diskuterar bokens tema, genre, budskap och författarens syfte och val
.förmågan att känna igen olika genren, att berätta om dialog, stil, och bokens tema.

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
. vi tränar att skriva recensioner
.förmågan att skriva en recension m.h.a. en checklista

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .vi tränar med online hjälpmedel

.förmågan att använda online hjälpmedel för stavning och ordförståelse

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck. . vi tränar att uttrycka känslor och åsikter i dsikussioner .förmågan att uttrycka din åsikt/dina känslor kring handlingen i boken/filmen och ge en väl funderad åsikt kring hur boken filmatiserats
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. .Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
.löpande under lektionen
.förmågan att uttrycka sig begripligt muntlig och skriftlig 
Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
.löpande under lektionen
.förmågan att uttrycka sig begripligt
Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
.
.Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
.vi tränar att uttrycka åsikter, känslor och kunskaper i samtal
.bok/film samtal med samtalskort
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
.vi diskuterar bokens tema, genre, budskap och författarens syfte och val
vi diskuterar identitet, villkor och livsfrågor utifrån bokens handling
.förmågan att använda nya ord och begrepp i samtal
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
.
.
Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
.
.

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: