Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för Wendela

Skapad 2019-08-27 10:27 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 – 4 Svenska

Innehåll

Du kommer att träna på din förmåga att

 

- läsa en kapitelbok och förstå det du läser

 

- delta i ett boksamtal

 

- läsa olika typer av texter

 

- förstå det viktiga i det du läser

 

- skriva en text med röd tråd (inledning, händelseförlopp och avslutning)

 

- stava många ord med hjälp av de vanligaste stavningsreglerna

 

- skriva en kort faktatext med hjälp av stödord

 

- kunna planera din text

 

- använda språket på olika sätt beroende på situation

 

- förbereda och redovisa ett ämne

Matriser

Sv
Eklandaskolan kunskapskrav åk 3, SVENSKA

Arbetar mot kunskapskravet år 3
Har nått kunskapskravet år 3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: