Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

organisk kemi

Skapad 2019-08-27 14:16 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
kapitel 7,8 och 10

Innehåll

Åk 8 Livet är kemi – organisk kemi

Från vecka 34 till vecka 43 jobbar vi med kemi.” organisk kemi” kapitel 10,7, 8  kol, kolväte, Alkoholer, organiska syror, estrar och livsmedelskemi.

 Syfte och förmågor:

Genom undervisningen i kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

o   Genomföra systematiska undersökningar i kemi.

o   Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Använda kunskaper i kemi för att granska information. Kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 

Centralt innehåll:

 

o   Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 

o   Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska föreningar.

 

o   Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

 

o   Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

 

o   Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

o   Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 

o   Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

 

o   Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

 

o   Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen, samt hur de påverkar hälsan och miljön.

 

o   Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

 

o   Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

o   Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

 

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter 

skri

Viktiga begrepp:

 

o   Rent kol: grafit, diamant, fulleren

 

o   Fotosyntes och förbränning

 

o   Kolets fyra bindningsmöjligheter

 

o   Kolväten

 

o   Isomerer, Mättade och omättade kolväten

 

o   Fossila bränslen

 

o   Alkoholer, Organiska syror och Estrar

 

o   Kolhydrater, Fetter och Proteiner

 

 

 

Planering och kunskapskontroll

 

Veckoöversikt

 

34 s. 245-250    Kol, kretslopp och miljö                      

 

35 s. 251-260    redovisning sid,251-256 

 

36 s. 158-165     Kol och kolväten och läxförhör tisdag 3/9  s 246-250 och s,257-260                                      

 

http://www.ehinger.nu/undervisning/images/stories/kemi-1/syror-och-baser/attiksyra.png37 s.166 - 172   Omättade kolväten och alkoholer

 

38s. 173- 182    Organiska syror och estrar

 

39 s.183-185     Repetition och prov s.157-185

 

40 s. 187-200    Livets kemi, Kolhydrater, fetter

 

41 s. 201-207    proteiner

 

42 s. 208-217    Repetitioner och PROV s, 187-217

 

 

 

                        

 

 läxförhör vecka 36

 

 prov vecka 39

 

  prov vecka 42

 

 Laborationsrapporter

 

 Diskussionsuppgift


 

 

 

 

Kunskapskrav

 

Kemi

Betyg E

Betyg C

Betyg A

 

 

 

 

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: