Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordens magi! Del 1 HT 2019

Skapad 2019-08-27 21:16 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Bild Teknik NO (år 1-3) Slöjd Svenska Biologi

Innehåll

 

Hur arbetar vi?

 

Svenska

Vi arbetar med drama utifrån ett värdegrundsperspektiv och tar stöd från böckerna Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda av författaren Ben Bos och Godnattsagor för rebelltjejer av författarna Eliena Favilli och Francesca Cavallo. Eleverna skriver manus och spelar in sin pjäs via iMovie.

NO

För länge sedan trodde människorna att jorden var platt, stjärnorna var ljushål, sjukdomar berodde på att man syndat och att det fanns troll och andra väsen i naturen. Varför trodde man det och hur påverkade det människorna? Vi ska arbeta med olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter, konst och äldre tiders naturvetenskap. Vi läser texter tittar på bilder och filmer, skriver texter och diskuterar.

 

Svenska

Olika sätt att kommunicera skriftligt. Genomgång av olika skriftspråk i världen och under olika tidsåldrar. Kommunikation med kod. Skillnad på tal- och skriftspråk.

So/Sv

Vi arbetar med det digitala verktyget Google Earth. Där får du lösa ett mysterium genom att svara på kluriga frågor samt genomföra uppdrag. Slutligen ska du tillsammans i grupp skapa ett eget deckarmysterium.

 

Bild/ Slöjd/ teknik

Under dessa sex verkstadspass skall du arbeta med att skapa en ljusinstallation. Du skall även skriftligt visa att du förstått arbetet.

 

Mål

Svenska 

Arbeta med:

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Normer och värden

Skolans mål är att varje elev:

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

So/Sv:

Du ska fördjupa dina kunskaper i:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja budskap, både de uttalande och sådant som står mellan raderna - läsförståelse.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter i länkar och andra interaktiva funktioner - Google Earth
 • Tematiska och topografiska kartor.

 

NO

Du ska fördjupa dina kunskaper om:

 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter, konst och äldre tiders naturvetenskap om t ex naturväsen, sjukdomar, astronomi och läkekonst
 • Olika historiska upptäckter och vetenskapsmän inom naturvetenskapen

 

Bild/ Slöjd/ teknik

Du skall utveckla förmågan att:

 • Följa en beskrivning. 
 • Ha kontroll över ditt arbete och vara koncentrerad.
 • Arbeta med att utveckla din finmotorik.
 • Använda redskap och material på ett korrekt sätt.  

 

 •  

Bedömning

Svenska

 Du förstår hur ett pjäsmanus är uppbyggt.

 • Du kan delta i att skriva ett pjäsmanus tillsammans med gruppen.
 • Du kan producera en muntlig presentation med digitala verktyg (gruppens film).
 • Deltar i värdegrundsarbetet ur läroplanens synsätt.

Svenska

 • Du kan förstå skillnaden mellan tal- och skriftspråk och inse vikten av att vara tydlig i skrift så att mottagaren förstår vad som menas.  

  

So/Sv:

 • Du kan lösa ett skriftligt mysterium.
 • Du kan använda dig av Google Earth.
 • Du kan i grupp skapa ett deckarmysterium som ska vara i samspel med Google Earth.

NO

 • Hur eleven kan söka naturvetenskaplig information och använda den för att skapa texter med anpassning till sammanhanget.
 • Om eleven kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och deras betydelse för människan.

  

Bild/ slöjd/ teknik

 

 • Bedömning sker genom klassrumsobservationer under arbetets gång. Slutresultatet bedöms också. Alla delar av de genomgångna momenten skall man kunna se på slutresultatet. Bedömningen ingår i ämnena teknik, bild och slöjd.
 • Redovisning skall göras i slöjdportfolio enligt dokumentet redovisning som finns i slöjdsalarna.
 • För att uppnå bästa resultat krävs:
  • att du lyssnar aktivt på instruktion.
  • att du handskas rätt med materialet och verktygen under arbetet.
  • att du är koncentrerad på ditt arbete och för det framåt så du blir klar inom den utsatta tiden (6x80 minuter).
  • att du avslutar lektionen med undanplockning och materialvård
  • att du slutför och redovisar ditt arbete, särskilt din självbedömning är viktig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: