Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design (Stolen) 9D 2019/2020

Skapad 2019-08-27 21:18 i Torpskolan Lerum
Målet i denna uppgift är att du blir medveten om vad design är, att du vet hur man själv gör enkla ritningar, samt få insikt i vad som krävs för att bygga en liten modell (prototyp) av en egen produktidé. Du ska även göra en presentation med skisser och säljande text samt en beskrivning av materialen.
Grundskola 9 Kemi Teknik Bild Svenska

Design= Desi´gno = avbilda, framställa. Formge, gestalta hantverkligt eller industriellt framställda produkter.I dagligt tal använder vi ordet design när vi talar om kläder, bilar eller vackra föremål till hemmet. Men design har en mycket bredare betydelse, nämligen utformning, av människan skapade föremål.

Innehåll

Design förklaring

Viss design kan vara nästintill livsnödvändig, som att bygga bussar och bilar. Men design kan också vara totalt onödig och överflödig. Att fundera på vad design är och hur det påverkar oss gör att vi blir mer medvetna om oss själva och vilka val vi gör. Det angår oss alla, design speglar samhällets politiska, ekonomiska och kulturella strömningar och värderingar.
Design och arkitektur finns överallt. Nästan allt vi omger oss med är tillverkat. Varje föremål berättar konkret och påtagligt om människors livsvillkor i olika tider och kulturer. Föremål vittnar om människors behov, vardagsliv, arbete, fest och högtid, föreställningar och drömmar. Genom design kan människan göra tillvaron säkrare, bättre, bekvämare eller vackrare. Kulturell mångfald ger oss nya influenser, ny kunskap, nya idéer till att förändra och förbättra vår tillvaro.

Valet av material, tillverkningssätt och form skiljer föremål från varandra.

Design har blivit ett viktigt inslag i konkurrensen mellan varuprodukter.

Så här ska vi arbeta!!

I detta arbete ingår;

1)  En skiss och en prototyp / modell (max 30 cm hög) av din designade sittmöbel / stol.

2)  En presentation / plansch (snygg och säljande) på minst ett A3-papper (viktigt att tänka på layouten!!), med;

 • Ett namn på stolen = rubrik.
 • En presentation av din stol med säljande text.
 • En beskrivning av stolen, vilka kvaliteter den har.
 • Vilken målgrupp du vänder dig till.
 • Är det konsthantverk eller industriell design? Du ska även skriva varför just det produktionssättet passar din design.
 • Vilket material den ska vara gjord i. Stomme, stoppning, överdrag.
 • En bild på din stol i en miljö. 
 • En ritning med exakta mått i rätt skala sett från sidan och framifrån.

3)  Ett faktablad (på Google drive i Stolen-mappen) med; 

 • hur materialen järn, plast och papper framställs (från råvara till färdig produkt).
 • hur materialen järn, plast och papper bryts ner.
 • hur man kan förhindra nedbrytning och hur materialen kan återvinnas och/eller återanvändas.
 • en jämförelse mellan två material (likheter o skillnader).
 • ett resonemang kring hur stolar har förändrats över tid, historiskt, och vilka drivkrafterna är bakom utvecklingen av nya stolsmodeller. 
 • källförteckning


4)    Muntlig presentation av din möbel på en "möbelmässa", där tanken är att du ska göra reklam för den och sälja in den. 
       Det är ännu inte bestämt exakt när, men det kommer vara när din stol och din plansch.


Arbetsprocessen
Innan du börjar bygga modellen ska du visa din skiss och berätta om ditt materialval till modellen. Du ska även göra en layoutskiss på din plansch som du visar innan du gör själva planschen. (gäller för bildämnet!)

Arbetet kommer genomföras på lektioner i bild, NO, svenska och teknik.

Faktabladet ska läggas in på Google drive i Stolen-mappen.

Syfte och övergripande mål från läroplanen

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna idéer med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Även få insikt i entreprenöriellt lärande, hur den egna motivationen att leta kunskap kan driva en själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Sv Tk Bl Ke
Bild (Formgivning och Design)

E
C
A
Utveckla idéer(inspireras, utveckla &genomföra)
Eleven kan själv och med hjälp av andra utveckla idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian
Eleven kan i sitt arbete utveckla egna idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian och självständigt söka idéer.
Eleven kan i sitt arbete utveckla egna idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian och självständigt med bredd och kunskap söka idéer på annat håll.
Pröva sig fram(sök alternativa och funktionella lösningar)
Eleven prövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar systematiskt hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Tekniker,verktyg och material(anpassa
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierande och idérikt sätt.
Layout av presentation
Hur eleven placerar ut text och bild och gör en säljande och tydlig presentation
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i väl fungerande sätt.
Den säljande texten
Hur du beskriver din design och använder dig av ord som tillhör bild och designområdet.
Eleven beskriver verkets uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver verkets uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver verkets uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Redovisning, presentation av möbel
Eleven kan presentera sin möbel och berätta om syfte och sammanhange.
Eleven kan presentera sin möbel och tydligt berätta om syfte och sammanhange.
Eleven kan presentera sin möbel på ett kunnigt och utvecklande sätt och berätta om syfte och sammanhang.

Sv Tk Bl Ke
Teknik och Kemi

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Teknik,
Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar med specifika ämnesbegrepp och hur de samverkar
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknik
Förmåga att genomföra tekniska konstruktioner samt ge förslag till olika förslag till lösningar samt dokumentera arbetsprocessen
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Teknik
Förmåga att analysera konsekvenserna av olika teknikval samt drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur den ändrats över tid
Kan föra enkla och till viss del underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Kan dessutom föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Kan dessutom föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Kan dessutom föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kemi
Kemikalier och kemiska processer i vardagen och i samhället
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra ut-vecklade och relativt väl underbyggda reso-nemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komp-lexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi
Energi och naturresurser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och natur-resurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Teknik
Göra en ritning
Kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Kan göra välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Sv Tk Bl Ke
Svenska

E
C
A
Skriva - Sammanställa
- beskriva och förklara - strukturera - citat - källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. valet är träffande, varierat och specifikt.
Förberett tal
- Struktur och innehåll - Anpassa
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: