Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, berättelser och berättande...

Skapad 2019-08-28 07:32 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vi har sett ett intresse under en tid hos flera av barnen i vår grupp för sagor och berättelser av olika slag. Genom detta intresse ser vi möjligheten att fördjupa oss i följande läroplansmål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka,tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften." Lpfö 18

Innehåll

Nationellt mål:
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften." Lpfö 18

Syfte:
Vi tänker oss att genom detta intresse bland barnen så har vi stora möjligheter att på många olika sätt arbeta med barnens språkutveckling på lekfulla, kreativa och roliga sätt. Vi vill utveckla sätt att använda digitala medel i dessa processer för att fånga upp reflektioner m m.

I detta arbete arbetar vi också för artiklarna 12 och 13 i barnkonventionen:

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska respekteras.

Artikel 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka åsikter.

 

Innehåll:
I inledningen av denna undervisning tänker vi oss att vi skulle kunna arbeta med nedanstående om barnen så vill. Under arbetets lopp försöker vi vara lyhörda för i vilken riktning barnen vill vända sig i sitt arbete.: 

  • sagor/berättelser i bokform
  • sagor/berättelser i Ugglo
  • dramatiserade sagor (sagopåsar)
  • att leka sagor
  • att arbeta i Puppet Pals med att göra sagor
  • att göra t ex dockteatrar med egengjorda sagor och dockteaterskärm
  • att skriva egna sagor/berättelser
  • vi besöker biblioteket
  • ?....

Vi pedagoger har ansvar för att ge barn möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sin egen vardag och jag tror inte att det finns några genvägar. Det handlar om att bli ärligt nyfiken och medvetet lyssna på det barnen gör och tänker i vardagen. Det handlar om att återerövra "hörstyrkan"." 

(Åberg och Lenz-Taguchi, 2018)

"Barn är inte föremål för verksamheten-de är en del av verksamheten och delaktiga i att skapa den."

( Åberg och Lenz-Taguchi, 2018)

 

 

Reflektion och Analys:

Reflektion:

190830: Vi har valt att fördjupa arbetet i vår barngrupp med sagor på olika sätt av lite olika anledningar. Dels har vi flera barn som visar oss både med kroppsspråk då vi läser sagor och berättelser, uttalat i ord och genom att leka saga att detta är ett intresse. Dels känner vi att att vi har stor glädje av att arbeta med språkutveckling i ordförråd samt förmågan att uttrycka sig på ett sätt att man förmedlar vad man vill, tycker och tänker. 

Vi har på vår avdelning tillfört mera böcker sagor och berättelser i bokform och i QR-koder, i numera två "bokhörnor".

 

Vi har sagopåsar tillgängliga på avdelningen som barnen när de vill själv kan leka sagan med, eller en vuxen berättar den för dem.

Vi använder oss av Ugglo i undervisningen efter lunchen då barnen kopplar av och lyssnar på olika berättelser och sagor.

Vi talar om sagor och berättelser som något som är viktigt för oss.

Vi funderar på om det är ett par sagor som barnen visat oss extra intresse för som vi kunde jobba lite vidare med...

190805: Vi har arbetat med att ge barnen möjligheter att reflektera om sitt arbete och vad de gör och spelat in detta med ljud eller både ljud och bild som sen barnen kan få lyssna på igen. Kanske ger det barnen insikter om sitt eget berättande och inspiration att berätta mer.

Barnen har gjort ett bokmemory med böcker barnen gillar på lärplattan i Mymemo så att barnen får arbeta med digitalisering på ett roligt sätt.

190925: Vi tycker oss märka att barnens lekar har utvecklats och är väldigt fantasifulla. Vi vuxna försöker vara bra på att intressera oss för vad de gör och vad de berättar, samt att ställa frågor om vad som händer, vad de tycker och tänker för att inspirera till att de utvecklas ännu mer. 

Vi har arbetat med att arbeta upp ett arbetssätt i dokumentationer där vi använder oss av ljud och filminspelning mer för att barnen ska få syn på sina egna förmågor i att berätta och vilja berätta mer.

Vi har varit ännu mer måna om att lyssna in vad barnen önskar att lyssna på i sagoväg för att uppmuntra detta intresse. Vi försöker också så mycket vi kan hitta berättelser och sagor som har handlingar som berör de intressen barnen i gruppen har just för stunden.

Vi har vid tillfällen då det faller sig naturligt använt ordet inflytande när vi pratat med barnen och förklarat vad det innebär, och att barnen har rätt att ha inflytande över vad vi gör här i vår undervisning på förskolan. Vi pratar om att barnen har rätt att ha synpunkter och idéer som vi vuxna ska lyssna på och ta hänsyn till. Vi upplever att många barn uttrycker dessa:).

Vi har gjort nya sagopåsar som barnen kan använda och leka sagor och som vi använder i våra samlingar.

 

Vi har börjat med att prata om hur vi ska gå tillväga när vi gör våra dockteaterskärmar, och barnen har många idéer. Barnen överlag i gruppen tycker mycket om att måla och skapa så de har många idéer som vi kan förverkliga i detta arbete.


190930: Vi har börjat arbeta en del med Puppet pals och Sock Puppets. Barnen får om de önskar välja att skapa en berättelse/saga  i dessa appar. Barnen tycks dock känna att det är ”jobbigt” att behöva prata till sin berättelse. Barnen är till en början intresserade av tekniken, men en del tycks också vara lite rastlösa över att själv behöva ”skapa” berättelsen. Alla har inte heller intresse efteråt för att se hela sin egen berättelse när den är färdig.

Vår lärarkandidat har erbjudit barnen att arbeta i I-movie med att skapa en saga med bilder tagna på teckningar och tillverkade saker. 

191009: Vi har varit på sagostund på biblioteket och där fått lyssna och se tre sagor som dramatiserats i en "sagomiljö". Barnen tycktes vara intresserade och en del levde sig mycket in i det som spelades upp. Några barn fick efteråt reflektera om vad de varit med om för att vi skulle kunna veta lite mer om vad barn uppfattar/tar till sig under dessa stunder.

191015: Barnen har blivit erbjudna att göra en enkel bok i pappersformat där de har kunnat rita en berättelse. De barn som vill har fått "läsa in" sagan i Imovie. De har där också fått lägga in lite olika ljudeffekter. Något barn ville inte prata in sin berättelse utan då skrev vi ner historien tillsammans i boken. 

191021: Vi tycker att vi vuxna blivit bättre att prata med barnen om deras intresse att bygga vidare på barnens svar. Vi har också varit mer måna om att försöka dokumentera barnens reflektioner med ljud och bild också, om det är ok för barnen, och vi tycker nog att barnen nu börjar bli lite mer vana vid detta och har utvecklat sina förmågor att förmedla sina tankar och reflektioner.

Barn som velat har fått göra käpphästar efter inspiration från barn på annan avdelning som de får leka med utomhus: exempel på inflytande som kan kännas tydligt för barnen. Detta tror vi utvecklar dessa barns lekar utomhus och deras inre berättande i de lekar de formar...

191106: Jag (Malin lärarkandidat) har tillsammans med en grupp barn arbetat vidare med deras intresse för berättelser och sagor. Barnen fick möjlighet att skapa en saga tillsammans där målet varit att utmana barnen i deras förmåga att berätta i relation till gemenskap, inflytande, lek och fantasi. Genom arbetet får barnen även en uppfattning om hur sagor är uppbyggda. Samtidigt som barnen skapade sagan utifrån strukturerade frågor, ritade barnen teckningar och berättelser växte fram. Vid ett senare tillfälle berättade jag barnens saga med figurer som jag hämtat från avdelningen. Barnen visade då att de kände igen sagan genom att berätta: ”Det var den vi gjorde där inne”, samt uttrycka vad som skulle hända i sagans gång. Vidare har barnen erbjudits att skapa figurerna från deras saga som vi sedan har gjort till en sagopåse, där barnen dagligen har möjlighet att ta fram figurerna och skapa berättelser. Vi erbjuder även de barn som vill att filma sin berättelse med figurerna.  

191111: Vi har arbetat vidare med att uppmuntra barnen att "skriva" och rita sina egna böcker som de på olika sätt berättar handlingen kring

(t ex berättar för vuxen som skriver texten eller berättar själv under filmning). Barnen får sedan välja på att bli filmade eller fota sina böcker på varje boksida så att dessa blir ett bildspel. Vi försöker också fånga barnens reflektioner genom att de själv gör lärloggar om sitt arbete, filmar, ljudupptagningar eller skriver det barnen berättar i text som barnet godkänner.

191118: Barnen tycks oss nu börja bli mer vana vid att filma och göra ljudupptagningar av sitt eget berättande. De tycks mer bekväma och är mer aktiva.

191202: Då alla barn som velat har gjort någon form av berättelse färdigt (en egen bok som filmats på något sätt, en teaterpjäs som spelats in på film) har vi nu gjort bilder och satt upp på avdelningen som symboliserar vart och ett av barnens färdiga arbete, så att barnen kan få ha tillgång till kompisarnas och sin egen berättelse på barnpaddan, som är tillgänglig för dem.

 

 210121: Barnen fick i uppdrag av vår nisse innan jul att ta några bilder på hur de firar sin jul/ledighet hemma för att sedan visa och berätta för kompisarna här på förskolan om detta. En del hade gjort detta, andra har skickat bilder efter påminnelse till föräldrarna. Vi har då barnen berättat i samlingen om sina bilder haft dialoger om att man kan fira sina ledigheter på olika sätt och det är ok. Barnen har också fått ytterligare möjlighet att uttrycka sina tankar och upplevelser inför andra. en del tyckte nog att det var mer bekvämt än andra...


Analys:


190930: Barnens lekar tycker vi att vi kan se har utvecklats mycket i vår grupp. Barnen bjuder på mycket fantasi och kreativitet och vi hoppas att det delvis beror på att vi medvetet har fokus på att ha ett lekvänligt tänk där barnen får leka i princip fritt och leka klart. Vi försöker efterhand att tillföra material till deras lekar som de frågar efter och fortsätter att möjliggöra för dessa lekar på alla sätt vi kommer på.

”Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och ideér och skapa förutsättningar för detta.”

(Lpfö 18, 2018)

Barnen visar inte det intresse för Puppet pals eller Sock puppets som vi kanske hade väntat. Vi fortsätter att erbjuda dessa digitala medel men låter barnen fokusera på sina ”fysiska lekar i realtid” som vi tycker oss se är det som intresserar barnen mer just för stunden.

Det memory några barn gjort i l- paden med bilder på böcker barnen gillar frågar barnen sen inte efter. De vill hellre spela de memory som var färdiggjorda i programmet.

Kan det vara så att barnen i den grupp vi har just nu har behov av att skapa sagor eller berättelser på ett för dem mer konkret sätt? Barnen behöver ha haft de saker de ska använda i sitt arbete i sina händer för att det ska vara intressanta för dem? Kanske de inte ännu har intresse eller mognad för att använda digitala medel på det här sättet än?  

När jag (Martina) jobbade med barnen på iMovie så upptäckte jag att så fort jag startade inspelningen så blev barnen tysta eller prata korta meningar. När jag stoppade inspelningen och la undan I-paden  så pratades de med mycket inlevelse om vår saga. 

191015: Barnen är mycket olika i vilket uttryck de vill berätta sin saga. Vi får hitta just deras sätt för att alla ska kunna få dela med sig. 

191021: Som vuxen kan det vara ett utvecklingsområde att arbeta mer med öppna frågor och hur man ställer frågor som inspirerar barnens reflektioner och sätt att uttrycka sig, mer än att de bara ska svara på ja och nej frågor.

191106: Jag (Malin lärarkandidat) upplever att barnen har visat gott intresse i processen att skapa en saga tillsammans. Samtidigt visar de förståelse och engagemang då jag berättar sagan för dem och de uttrycker att ”den har jag gjort” och  de kan berätta vad som kommer att hända i sagan. Ett barn har även uttryckt att de vill leka med sagan. Fortsatt vill vi erbjuda barnen att berätta med sagan samt erbjuda de barn som vill att filma sin berättelse. De barn som vill kan även få spela upp sin film för andra barn för att möjligen inspirera dem. Det är även en möjlighet att erbjuda fler barn att skapa egna berättelser och figurer. 

191111: Vi ser i vår barngrupp att det fortfarande är väldigt olika i barnens sätt att hantera och ta till sig vårt arbete kring denna planering. Man kan inte nog poängtera hur viktigt det är att man lägger sig vinn om att hitta varje enskilt barns intresse för att nå fram i arbetet. De som inte visat oss lika stort intresse för att utveckla sitt berättande tänker vi kanske skulle kunna vara intresserade av att skapa berättelse och film av den julkalender barnen är delaktig i på avdelningen. Den dagliga Qr-koden i vår kalender kan barnen få turas om att göra ett "inlägg" kring och berätta/ visa om, och sedan sammanställer vi detta till Diamantenbarnens egen film om julkalendern. Det är också viktigt att vi vuxna engagerar oss i de lekar och aktiviteter barnen väljer att ägna sig åt och då skapar samtal som barnen kan uttrycka sina tankar och åsikter i. Dessa situationer är mer naturliga för en del barn, och kan vara väldigt viktiga för att våga...

191112: Vi upplever oss vuxna som mer "hörstarka" (begrepp från boken Lyssnandets pedagogik). Då miljön vi vistas i är lugn och vi vet vad vi tänker med vår undervisning (fokus på inflytande, barnens åsikter, berättelser och tankar) så är det lättare att göra det vi vill. Vi tycker att vi vuxna är ännu bättre nu än tidigare på att skapa en undervisning som barnen visar oss behov och intresse av. Det är också lättare att se vad det är vi ska gå vidare med i undervisningen efterhand som den utvecklas.

191118: Det är viktigt att låta de enskilda barnen utveckla sin förmåga att reflektera på film och ljud i sin egen takt, för att inte skapa obehag. Det är nog också viktigt att vi vuxna är tydliga med syftet - att vi är intresserade av deras tankar och åsikter för att kunna forma en intressant undervisning för barnen.

191202: Vi tycker oss märka att barnen mer kan uttrycka vad de tycker och tänker, men också mer kan uttrycka saker de varit med om tidigare och kan återkomma till saker de upplevt och berätta om det. Barnen pratar också mer med varandra om att man måste prata med varandra och berätta hur man tänker och vill. Barnen frågar också i större utsträckning spontant efter vad andra vill och tänker i lekar t ex. De tycks ha förstått att det är viktigt att kommunicera med varandra för större förståelse, i lekar och andra situationer.

200121: Vi känner att detta arbetsområde börjar mynna ut och har nu funderingar på att ta med oss arbetet med barnens inflytande, tankar och berättande in i ett nytt arbetsområde kring naturvetenskap och vad som finns i naturen att vara intresserad för och fördjupa sig i....

 

Källförteckning:

Åberg och Lenz-Taguchi 2018 // Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i pedagogiskt arbete // Liber förlag 

Skolverket 2018 // Läroplan för förskolan // Skolverkat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: