Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet Mattisborgen

Skapad 2019-08-28 08:33 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

Beskriv ert arbete under varje punkt utifrån Förskolans läroplan: Nuläge, Processer, Resultat, Analys och Slutsats.

Utvärdering ska ske minst 4 gånger per år.

Datummärk gärna det ni skriver så vi tydligt ser hur verksamheten utvecklas under året.

 

Normer och värden:

Förebyggande arbete mot kränkande behandling: Vi fortsätter med kompistemat som en röd tråd i vår verksamhet, då delar av vår grupp är ny. På så sätt förebygger vi ev kränkande behandlingar.

Grundläggande demokratiarbete: Vi ger barnen möjlighet att påverka och besluta t.ex vid tema, utelek och övrig verksamhet.

Värdegrundsarbete: Vi arbetar dagligen med värdegrundsfrågor, lär barnen att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Ett ämne som finns med i allt vi gör.

Resultat : Normer och värden finns med i allt vi gör i vår verksamhet.

Både planerad och spontant vid t.ex konflikter etc.

Vi behöver dock arbeta mer planerat med detta, och framförallt i mindre grupper, åldersindelade och mixade för att nå ett optimalt

resultat.

Samtalen under måltiden är ett viktigt tillfälle att ta tillvara.

" Var mot andra som du själv vill bli behandlad" är något vi ofta samtalar om.

Analys

 

 

Lust att lära:

Barns inflytande: En röd tråd i vårt arbete. Barnens tankar och ideer tas tillvara. Vilket skapar ett lustfyllt lärande.

Barns inflytande över sitt eget lärande: Vi fångar barnens intressen och förslag som vi sedan stöttar dom i att förverkliga.

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse:  Vi stöttar barnen och hjälper dom med att hitta material och söka fakta inom de områden  de vill utforska och är nyfikna på.

Pedagogisk dokumentation: Vi använder oss av Unikum, där vi dokumenterar lärandet som sker inom olika områden.

Pedagogisk lärmiljö: Barnens alster sätts upp för att på så sätt uppmuntra barn till lärande genom lek.

Leksaker är markerade med text och bild för att skapa tydlighet, samtidigt som ett intresse skapas för bokstäver och läsning.

Allt material visas tydligt för barnen, för att på så sätt skapa ett intresse för lärande.

Våra pedagogiska lärmiljöer förändrar vi ständigt utifrån vad barnen

att de söker för kunskaper och utmaningar just nu, vi skapar rum i rummen för att barnen ska kunna samspela och mötas vid olika stationer i sin lärande lek. Vi har en atelje som inbjuder till skapande och kreativt utforskande av 0ch med olika material.

 

Resultat: Vi lyssnar av barnens tankar och ideer, stöttar dom i att leta material och söka kunskap inom det gebit de visar intresse och nyfikenhet för. Vi finns till hands och är steget bakom.

Dock något vi mäste bli mkt bättre på, lyssna in, uppmuntra och planera.

Vid dokumentation använder vi oss av Unikum.

Vi pedagoger använder den på olika sätt. 

För egen del så är den personliga delen för varje barn viktigast, där vi får med lärandet och utvecklingen hos det enskilda barnet

Används mycket för inf. till vårdnadshavaren.

Vi pedagoger måste komma överens om hur vi använder den.

 

Pedagogisk lärmiljö;

Barnens verk sätts upp för att på så sätt uppmuntra och stimulera de andra barnen.

Våra leksaker är märkta med foto och text, för att skapa tydlighet, samtidigt som skapar och möjliggör ett intresse för bokstäver och läsning.

Våra pedagogiska lärmiljoner förändrar vi ständigt?? utifrån barnens intressen och vilka utmaningar de söker då.

vi skapar rum i rummen för att barnen ska kunna mötas och samspela vid olika stationer i sitt lärande.

Vi har en atelje som inbjuder? till skapande och kreativt forskande av olika miljöer.

 

 

 

 

 

Analys:

Slutsats: Det finns mer att göra när det gäller våra lärmiljöer. Buller och lokalernas utformning är ingen ursäkt.

Ateljens syfte behöver diskuteras och vi måste  göra vårt material mer synligt och välkomnande, gäller även avdelningen.

på så sätt skapar vi ännu mer lust att lära och stärker barnens självständighet om de inte hela tiden behöver be en pedagog om hjälp.

JAG VILL  JAG KAN  JAG FÅR.

 

Utveckling och lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: Arbetar med tecken som stöd.

Utforskar bokstäver, siffror, former och skapar på så sätt ett lärande.

Använder oss av rim och ramsor för att på så sätt väcka nyfikenhet och lärande om språket

Pedagogisk dokumentation: Vi dokumenterar detta med bild och text på Unikum.

Pedagogisk lärmiljö: Lärmiljön är ständigt i fokus och förändras ofta.

Nu har vi mycket siffror, bokstäver och former som är lätta att se och använda av barnen.

Vi fortsätter med högläsning för att på så sätt skapa förståelse, reflektion och gynna språkinlärningen.

Resultat:

Vi arbetar med bokstäver, siffror, former och skapar på så sätt en lust till lärande, vilket visat sig mkt under t.ex samling där vi pratar om månader, år, dagar.Även de minsta barnen lär sig att känna igen siffror, bokstäver och sitt namn.

Använder oss av rim och ramsor för att på så sätt väcka nyfikenhet och lärande om språket.

Vi dokumenterar detta på Unikum.

Vi har siffror, bokstäver och former på avd. som är lätta att upptäcka och använda av barnen.

Vi måste bli mkt bättre på att jobba i små grp, för att på så sätt se och möta barnet på deras nivå.

Tex vid samling, sagoläsning, tema, utevistelse m.m

 

 

 
 
 

Skolbanken - Skapa en planering

SparaGranska
Pensionera
Innehåll

Analys:

Slutsats:

 

Områden för särskild uppföljning:

Flerspråkighet:

Matematik: Ett  ämne som finns med i allt vi gör. Ett levande ämne såsom färg, form, storlek, mönster, antal, siffror.

Självskattningens utvecklingsområden:

Eventuella egna fokusområden: Denna terminen ska vi efter barnens intresse och önskan arbeta med kroppen som tema. Utifrån barnens ålder, förmåga och intresse.

Resultat:

Analys:

Slutsats:

 

Förskola och  hem:

Vårdnadshavares inflytande: Genom vår dokumentation på Unikum.

Olika former av samtal t.ex uppföljningssamtal, det dagliga tambursamtalet och vi erbjuder samtal om vårdnadshavare har frågor och undringar angående sitt barn och verksamheten.

God introduktion: Inskolningssamtal, en klar och tydlig inskolning samt föräldrarmöte 1 gång per år.

Utvecklingssamtal: Varje vårtermin erbjuds vårdnadshavaren ett utvecklingssamtal

Resultat:

Analys:

Slutsats:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: