Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande. Lära med hela kroppen.

Skapad 2019-08-28 08:47 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Genom att använda kroppen och skapande aktiviteter i lärandet, tror vi att man kan nå fler barn och fånga deras intresse och nyfikenhet för lärande.

Innehåll

Nuläge

Gruppen består av fyra tvååringar och nio ettåringar. Av dessa är det endast tre barn som inte börjar på Lönnen i höst utan gått på avdelningen sedan tidigare, detta innebär att vi under hösten kommer lägga stor vikt vid att få en trygg barngrupp. Här presenterar vi våra tankar om hur vi kommer att lägga upp projektet

 

Mål

Barnen ska genom sin kropp och sina sinnen få utvecklas inom läroplanens alla delar.

Barnen får möjlighet att:

•träna sin balans.

•krypa, klättra och åla

•klä av och på sig själva (de äldsta barnen) 

•äta och dricka själva

•röra sig till musik både i fin och grovmotoriska övningar. 

 

Syfte

Vi har valt detta ämne eftersom forskningen visar att rörelse främjar inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. Om barnen tidigt får känna att det är roligt med rörelselekar och rytmik, hoppas vi att intresset för rörelse och motorisk träning håller i sig i framtiden, eftersom det främjar deras inlärning och välmående. 

 

Genomförande

Vi tänker att temat kommer att sträcka sig under hela läsåret, genom att under längre perioder jobba med ett ämnesområde i sänder. Till att börja med fokuserar vi på motorik och väljer sånger och ramsor utifrån detta, med värdegrundsarbete som bas eftersom det genomsyrar verksamheten.

•Utomhus satsar vi på en beständig och stabil hinderbana.

•Vi inför rytmik tisdagar varje vecka. Där en av oss i personalen ansvarar för stunden, några veckor i taget. Genom att upprepa samma reportoar under dessa veckor tror vi att barnen får tid på sig att känna igen innehållet i rytmikstunden.

•Ibland gör vi en hinderbana innomhus.

•De äldre barnen ges tid att klä av och på sig själva.

•Barnen ges möjlighet att pott träna. 

Barnen deltar i aktiviteterna beroende på intresse och mognad.

Vi planerar jobba med detta projekt under läsåret. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande genom digitala hjälpmedel som vi delger föräldrarna via Unikum. Till största delen är det pedagogerna som ansvarar för dokumentationen för respektive ansvarsbarn.

 

Uppföljning

Utvärdering sker fortlöpande på avdelningsplaneringar samt vid terminens och läsårets slut men också tillsammans med föräldrarna vid exempelvis utvecklingssamtal.

Vi är lyhörda för barnens intresse och delaktighet och jobbar vidare utifrån detta.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: