Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och vårt samhälle

Skapad 2019-08-28 15:20 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Demokrati, vad innebär det? Vad gör FN? Hur kan man skilja på rätt och fel? Vad gör man när man mår dåligt?

Innehåll

Samhällskunskap- årshjul 2019/2020

 

Lgr 11- syfte: ”undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra….”

Centrala innehåll:

Individer och gemenskap, information och kommunikation, rättigheter och rättsskipning, samhällsresurser och fördelning, beslutsfattande och politiska idéer.

 

·        VAD ÄR SAMHÄLLSKUNSKAP? Vi gör en mindmap och pratar om betydelsen av ett samhälle, rättigheter och skyldigheter, rättvisa demokrati, medborgare och staten.

·         Eleverna får lösa olika fall utifrån rättvisa och demokrati. Vi gör demokratiska affischer- vad är demokrati? Vi gör affischer med ”mina rättigheter”. Vi pratar om hur det kan se ut i andra länder, vi pratar om diktaturer. Vi pratar om olika myndigheter.

·        Vi arbetar med Sveriges lagar och politiska system- kollar på filmerna på UR skola- så funkar Sverige.--> Lagar, regler, grundlagar, yttrandefrihet, politiska partier. Vi jobbar i ”min bok om demokrati”.

·        Vi arbetar med individer och gemenskap där vi pratar om samlevnadsformer, barn, socialisering och könsroller, jämställdhet och jämlikhet. Vi kollar på filmerna på UR skola, med all rätt.

·        Vi arbetar med I- och U-länder och analyserar olika situationer i världen.

·        FN- filmer på UR-skola, med all rätt! Vi går igenom barnkonventionen.

·        Etik, moral och värdegrund- vi gör ett klassträd som vi fyller med våra fingeravtryck och skriver dit ord som kännetecknar klassen.

·        Vi gör enskilda träd- vad är viktigt för mig?

·        Vi gör ett enskilt hjärta som vi fyller med ord- vad mår jag bra av?

Vi diskuterar, analyserar, debatterar, reflekterar, skapar och funderar.

 

 

Mål:

 • Veta vad demokrati är, vad betyder det?
 • Veta vad diktatur är, vad betyder det?
 • Veta skillnaden på direkt och representativ demokrati
 • Veta vad som bestäms av kommunpolitikerna
 • Kunna namnen på alla partier i vår riksdag
 • Veta vad som menas med majoritet och minoritet
 • Veta vem som är statsminister och vilka partier som sitter i vår nuvarande regering
 • Veta när den allmänna rösträtten för kvinnor infördes i Sverige
 • Hur man kan arbeta för att få en fungerande demokrati i till exempelvis ett grupparbete

Vad vi ska lära oss:
-  vad demokrati innebär
- vad motsatsen till demokrati innebär
- göra jämförelser mellan de olika begreppen
- vad FN arbetar för
- vad barnkonventionen innebär och kunna några utvalda artiklar därifrån.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni ska få lära er det här genom att:

- aktivt delta i samtal och diskussioner
- söka information
- lyssna på genomgångar och instruktioner
- göra ett eget arbete om några artiklar ur barnkonventionen
- delta i en musiksamling.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömning utifrån din förmåga att;

- delta i diskussioner/driva diskussioner framåt/samarbeta
- söka information
- dra egna slutsatser och göra egna reflektioner
- delta vid genomgångar och instruktioner
- planera, genomföra och avsluta eget arbete

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

- delta aktivt på lektionerna
- reflektera och diskutera
- söka efter information
- planera, genomföra och avsluta enskilt arbete och arbeten i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: