Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-HT

Skapad 2019-08-28 19:44 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Planering för Matteborgen 4a
Grundskola 4 Matematik
Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv!

Innehåll

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor  i hur du: 

 

 • formulerar och löser problem med hjälp av matematik

 • väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt

 • använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • för och följer matematiska samtal och diskussioner

 • använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 

Arbetets innehåll

När du har arbetat med området ska du kunna:


 1. Taluppfattning:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • förstå vårt talsystem
 • ordna tal efter storlek
 • läsa tal och sätta ut tal på en tallinje
 • avgöra om ett tal är jämnt eller udda

 2. Addition och subtraktion

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-1000
 • använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

 3.  Geometri

 • uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • växla mellan olika längdenheter
 • mäta och rita sträckor
 • känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
 • rita rektanglar och kvadrater med givna mått
 • räkna ut figurers omkrets

 4. Multiplikation och division

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • multiplicera ental, tiotal och hundratal
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • använda kort division
 • använda multiplikation och division när du löser textuppgifter

 5. Tabeller och diagram

 • hämta uppgifter ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av stapeldiagram
 • rita ett stapeldiagram

     Träna med miniräknaren

 • Vi lär känna miniräknaren och hur man arbetar med den i de fyra räknesätten

 

Arbetssätt:

- Vi arbetar med vår matematikbok "Matte Direkt Borgen 4 A". Ibland arbetar vi med annat arbetsmaterial.
- Inför varje kapitel kommer vi att gå igenom mål och kunskapskrav.
- Inför varje delområde i kapitlet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika matematiska begrepp och strategier.
- Vi kommer också att arbeta med färdighetsträning, problemlösning (kluringar) och praktiska problem.
- Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen.                                                                                                                                                                                                             

Du kommer att få möjlighet att repetera samt att fördjupa dig inom olika områden. Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:
 • formulera och lösa matematiska problem.

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt göra en bedömning av den metod du använt.

 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • föra och följa matematiska samtal och diskussioner.

 • diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid och genom diagnoser.
Tänk på att du utvecklas genom att delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel och fråga när du inte förstår.

 

 

Matriser

Ma
Matematik

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationenJag kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Jag kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Jag kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
,
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt..
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: