Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden - ht19/vt-20

Skapad 2019-08-29 07:49 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en planering på hur vi ska undervisa om normer och värden - både under samlingssituationer, planerade aktiviteter och spontant under dagen.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med planeringen är att vi pedagoger ska utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

Bakgrunden är att vi vill bibehålla och utveckla vårt arbete med normer och värden.

 

Mål

Målet med aktiviteten är att barnen ska få tillfällen där de utvecklar sin förståelse för normer och värden samt demokrati i linje med förskolans läroplan.

1. Genom detta är målet att barnen ska utveckla sin öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, samt kunna ta hänsyn för andra och hjälpa varandra. Barnen ska få tillfällen då deras förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde (oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder) och de mänskliga rättigheterna och utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling, samt uppleva trygghet i gruppen.

2. Barnen ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde i gruppen, utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation och få reellt inflytande över arbetssätt och innehåll, samt utveckla sin förståelse och kunskap för demokratiska processer.

 

Arbetssätt/metod

1. Vi använder våra samlingstillfällen till att undervisa om allas lika värde och att vi har rätt till olika synsätt. I början på ht-19 lägger vi stort fokus på detta och därefter lyfter vi in det kontinuerligt till samlingstillfällena.

Vi använder oss av vår handdocka Kompishjälten som sitter i sin lilla korg i taket där den både ser och hör allt som sker på förskolan. Kompishjälten kommer ibland och besöker oss både på samlingar och spontant under dagen för att prata och ställa frågor om olika etiska dilemman, olika konfliktsituationer och ger en tumme upp när han observerat något bra. Kompishjälten bjuder in barnen till samtal om hur de själva vill ha det på avdelningen. Kompishjälten pekar aldrig ut individen utan lyfter upp eventuella konflikter på ett allmänt plan.

I undervisningen använder vi oss av "Stopp, röd hand" och "tummen upp" för att både sätta ord på och visualisera hur vi och barnen upplever olika situationer. På detta sätt kan även de barn som ännu inte har det verbala tala om hur det känns.

Vi läser och samtalar om våra Kompisböcker med olika teman - samt annan relevant litteratur.

Arbetslaget observerar/deltar i barnens lek för att hjälpa och stötta barnen vid behov i både lek och vid eventuella konflikter, samt uppmärksamma barnen att vi kan ha olika synsätt.

Vi lyfter in olika lekar för att främja våra normer och värden.

Vi belyser olika kulturer, högtider och språk - även de som inte finns på avdelningen för att inte fastna i en "egen norm". Vi tar hjälp av vår multireligösa almanacka. 

 

2. Vi använder oss av förbestämda, egna och demokratiska val och belyser skillnaderna för barnen. Barnen får själva flytta sina kort till respektive val så alla har en chans at få påverka sin situation och tala om vad de vill göra.

Arbetslaget är lyhörda för barnens intressen och önskemål. Vi för veckovis reflektioner och analyser över vårt egna agerande och ser över hur barnen får komma till tals och påverka sin situation och delta i beslut.

Vi delar in barngruppen i mindre grupper både efter intressen och social stöttning. På detta sätt blir det lättare att varje barn får uppleva sitt eget värde och lyfta fram sina åsikter och tankar.

Vi ser kontinuerligt över den fysiska miljön på avdelningen för att alla ska kunna känna igen sig i bl.a. dockor, böcker och för att se till att utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.

 

På detta sätt undervisar och arbetar vi i arbetslaget för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

 

 Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: