Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er Komen Andere Tijden

Skapad 2019-08-29 09:15 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor i att: 1. Formulera sig och kommunicera i tal 2. Formulera sig och kommunicera sig i skrift 3. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande 4. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 5. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 6. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 7. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

På modersmålslektioner ska du förstärka och utveckla ditt modersmål samtidigt som du ska utveckla och förstärka din kultur och identitet som individ och som världsmedborgare så att du kan samspela med andra människor utifrån ett kontrastivt perspektiv. Du ska ha möjlighet att inhämta kunskaper, använda dem i olika sammanhang och utveckla din kritiskt tänkande.Du ska arbeta på egen hand och tillsammans med dina klasskamrater med uppgifter av olika slag som kan inkludera användningen av modern teknik och problemlösning på ett kreativt sätt.

 

 


Tidsplan: HT 2019

 

Introduktion

Vi jobbar med tema: globala mål: klimatförändring i världen och fokuserar på områden där modersmålet talas.

Vi inhämtar kunskap genom att läsa olika sorters texter, titta på dokumentärfilmer och lyssna på podcasts så att eleven kan forma egna åsikter kring ämnet.

Vi håller oss uppdaterade om nyheterna i världen, Sverige och nederländsktalande länder med fokus på ämnet och diskuterar hur olika länder hanterar liknande problem.

Vi fördjupar oss i fenomenet protestsång.

 

Huvuduppgifter:

1. en argumenterande text kring ett valfri ämne inom temat

2. en gruppdiskussion med samtalskort kring temat

3. tillsammans skriver vi en protestsång

 

Materia, bl.a.l: 

- Texter ur Focus Wetenschap

- Bok: Palmen op de Noordpool: en bok om klimatförändring

- Nyhetssändningar och tidningar

- Dokumentärfilmer och podcasts

- Sångtexter, bl.a Er komen andere tijden - Boudewijn de Groot

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
. vi läser sångtexter, poesi och litterära berättelser med tema globala mål
. ditt förmåga att läsa mellan raderna

. förmågan att hitta de viktigasta punkter och huvudbudskap i texter

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
.vi läser sångtexter, poesi och litterära berättelser med tema globala mål
.ditt engagemang i diskussioner

. ditt förmåga att bidra till uppgiften att anpassa en gammal sångtext kring nutidens klimattema 

 

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska  språkliga drag samt deras ord och begrepp.
.vi laser olika faktatexter kring tema globala mål
.ditt förmåga att förstå texter (genom att besvara frågor, engagera dig i diskussioner)

. förmågan att använda nya ord och begrepp kring temat i samtal och skriftlig text

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
.vi tittar på dokumentärfilmer

. vi diskuterar tanken bakom olika bilder kring temat

.ditt förmåga att återberätta de viktigaste punkterna i filmen

. ditt förmåga att ge din åsikt kring tema i filmerna

. ditt förmåga att fundera på syftet av bilder, filmer texter med tanke på vad regissören, författaren, fotografen vill uppnå

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
.
 

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
. vi läser argumenterande texter och diskuterar hur texterna är uppbyggd för att komma fram till en checklista för denna sortens text för att sedan skriva själv

.skriva olika  texter 

. träna skriva argumenterande texter

.förmågan att skriva en argumenterande text enligt checklistan

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .på Classroom finns en lista med ordböcker och andra hjälpmedel och vi tränar tillsammans att använda dessa hjälpmedel

.förmågan att använda ordböcker och andra hjälpmedel genom specifika uppgifter

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

.vi diskuterar olika ämnen kring temat varje lektion

 

. vi diskuterar bildspråk och uttryck kring temat

.förmågan att uttrycka dig med lämpliga ord och begrepp i diskussioner

. förmågan att förklara (tema) specifikt idiom

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. .Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
.
.
Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
.
.
Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
. vi diskuterar översättningen av (tema) specifikt idiom
.ditt förmåga att översätta 
(tema) specifikt idiom i en uppgiftFörmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
.  veckodiskussioner kring temat

. vi tränar diskussioner och diskuterar väl funderade argument

.ditt förmåga att uttrycka dig i diskussioner med väl funderade argument
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
.veckodiskussioner kring temat
.ditt förmåga att uttrycka dig i diskussioner m.h.a samtalskort
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
.följa nyhetssändning i hemlandet varje vecka
.ditt förmåga att berätta vilka samhällsfrågor är aktuella och jämföra med Sverige (med fokus på klimatförändringen)
Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
.
.

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: