Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför kan det vara bra att bli osams? En FRIPP om demokrati på fritidshemmet

Skapad 2019-08-29 09:26 i Apelskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Varför kan det vara bra att bli osams

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Varför ska eleven lära sig detta? Vad ska eleven förstå? Vi vill ge eleverna på vårt fritidshem möjlighet att att träna sin förmåga till att bli demokratiska medborgare. Eleverna kommer att utveckla sina kunskaper om hur samtal går till för att de ska kunna lösa konflikter samt förmågan att ta ansvar. De kommer att träna sin förmåga att upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Den fria leken utgår ifrån elevernas intressen. Vi ser även att gruppen även har ett behov av att ibland delta i aktiviteter som planerats av pedagogerna. 

Utvärderingen 

  • Vad ska utvärderas?  Ifall eleverna kan anpassa sig efter vad majoriteten vill genom röstning och diskussioner. Genom observationer utvärderas fömågan att lösa konfilkter.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Undervisningen kommer att ske via ett grupporienterat lärande där eleverna används som resurs för varandra. Med gruppens hjälp utvecklas demokratiska processer, konflikter hanteras och samarbete tränas.

Genom kontinuerliga fritidsråd kommer eleverna vara delaktiga i beslut som fattas.

Pedagogerna kommer att ha en processorienterad och mognadsorienterad position

Följande aktiviteter genomförs:

Vårt förhållningssätt och arbetssätt kommer att genomsyra alla aktiviteter som förekommer på fritids. Tex hur vi löser en konflikt eller hur vi löser ett problem i gruppen. Vi kommer att träna på demokratiska beslut på våra fritidsråd och i leken/konflikthantering.

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi kommer att använda oss av alla våra lärmiljöer. Vi kommer att ha fokus på att miljön är socialt trygg, vilket är en förutsättning för att eleverna ska kunna ge uttryck för egna val och åsikter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: